Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
1 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4588262 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi hariç diğer kurumlardan vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlere sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
2 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4579607 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilan edilen kadro için aranılan şartları taşımayan adayın ilan edilmeyen diğer kadrolara atamasının yapılamayacağı hakkında  
3 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4576957 Özel kalem müdürlüğü kadrosuna vekalet halinde vekalet ücreti hakkında  
4 16.09.2022 E-53773008-622.02- 4573378 Avukat kadrosunda görev yapan personelin 2020-8 ve 2021-8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri kapsamında idari izinli olduğu günlere ilişkin vekalet ücretinin ödenmesi hakkında  
5 15.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Belediye başkanının görevden alınması halinde belediye başkan vekilinin ödeneği ve ticari faaliyette bulunması hakkında  
6 14.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Ön lisans diploması üzerine lisans eğitimini tamamlayanların intibakının yapılamayacağı hakkında  
7 12.09.2022 E-53773008-622.02-4527791 Üst görevlerde asaleten en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla yönetim hizmetleri grubunda bulunan unvanlara atanabileceği hakkında  
8 12.09.2022 E-53773008-622.02-4483029 Avukatın hukuk müşaviri olarak atanması durumunda ek göstergesi hakkında  
9 12.09.2022 E-53773008-622.02-4475464 Mevzuata uygun olmadan sosyal denge sözleşmesi yapan idarelerin 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanması hakkında  
10 07.09.2022 E-53773008-622.02-4512431 Meslek yüksekokulu inşaat bölümü üzerine inşaat mühendisliği bitirenlerin intibakı ve mali hakları hakkında  
11 07.09.2022 E-53773008-622.02-4510153 Adalet Bakanlığında sağlık memuru olarak çalışmakta iken istifa eden personelin belediyelerde hangi unvanlara atanabileceği ve bekleme süreleri  hakkında  
12 07.09.2022 E-53773008-622.02-4507523 Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında yer alan “başka unvanlı kadro” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
13 07.09.2022 E-53773008-622.02-4486006 Belediye ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında olmadığı hakkında  
14 06.09.2022 E-53773008-622.02-4496415 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
15 06.09.2022 E-53773008-622.02-4495932 Norm kadroda alt gruplar arasında kadro aktarımının belediye meclis kararı ile belirli şartlar dahilinde yapılabileceği hakkında  
16 06.09.2022 E-53773008-622.02-4475565 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken eğitmen kadrosuna ataması yapılan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
17 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467793 Mahalli idarelerde çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda bulunması gereken özellikler hakkında  
18 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467211 Belediyelerde münhal bulunan şef kadrolarına görevde yükselme sınavı ile atama yapılabileceği hakkında  
19 01.09.2022 E-53773008-622.02-4465018 Belediye bağlı kuruluşlarında bulunan daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalar hakkında  
20 31.08.2022 E-53773008-622.02-4455278 Şehir plancısı olarak görev yapmakta iken müdür olarak atananların mali hakları hakkında  
21 26.08.2022 E-53773008-622.02-4437833 Kamu yönetimi ve radyo, televizyon ve sinema lisans bölümü mezunu ile eğitim fakültesi mezunu olanların sözleşmeli personelin istihdamı ve sözleşmeli personelin imza yetkisi hakkında
22 26.08.2022 E-53773008-622.02-4421620 Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünün mesleki bir teknik yükseköğretim olmadığı hakkında  
23 26.08.2022 E-53773008-622.02-4414437 Hacettepe Üniversitesinde sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta iken belediyelere teknisyen unvanıyla atanan personelin sağlık teknisyeni kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
24 25.08.2022 E-53773008-622.02-4423536 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken devlet memuriyetine atananların intibakı hakkında  
25 25.08.2022 E-53773008-622.02-4413119 Farklı personel kanununa tabi olarak çalışanların ihraz ettiği unvanlar dikkate alınarak memur kadrolarına atanması  
26 24.08.2022 E-53773008-622.02-4412357 Ebelik bölümü mezunlarının hemşire kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
27 23.08.2022 E-53773008-622.02-4391910 Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hastalık ve refakat izinleri hakkında
28 23.08.2022 E-53773008-622.02-4357103 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin olarak kurulan şirketlerle yapılan sözleşmelerin süreleri hakkında  
29 19.08.2022 E-53773008-622.02-4364313 Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polisin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sınıf ve unvanlara atamasının yapılabileceği hakkında  
30 19.08.2022 E-53773008-622.02-4376377 Ön lisans mezunu olup herhangi bir müdürlüğü vekaleten yürüten personele ödenecek olan vekalet aylığı hakkında  
31 19.08.2022 E-53773008-520-4333583 Laborant (ön lisans) kadrosunda bulunan ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünü bitiren personelin ek göstergesi ile zam ve tazminatları hakkında  
32 18.08.2022 E-53773008-622.02-4371458 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37. maddesi kapsamına mahalli idarelerin girmediği hakkında  
33 18.08.2022 E-53773008-622.02-4368340 Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden teknik ressam unvanı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
34 18.08.2022 E-53773008-622.02-4342771 Sözleşmeli personelin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında taşeron firma personeli olarak çalışmış olduğu sürelerin yıllık izin sürelerine dahil edilip edilemeyeceği hakkında  
35 16.08.2022 E-53773008-622.02-4347242 3. Derece şoför kadrosu ihdas edilmesinin mümkün olmadığı hakkında  
36 16.08.2022 E-53773008-622.02-4319524 65 yaşını geçmiş öğretim üyesinin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi hakkında  
37 15.08.2022 E-53773008-622.02-4327229 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sonlandırılarak 31.3.2014 tarihinde başka idarelere devrolan personelin kıdem yılı hesaplanmasında esas alınacak başlangıç yılı hakkında  
38 15.08.2022 E-53773008-622.02-4326230 Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olanların belediyelerde unvan değişikliğine tabi kadrolara atanıp atanamayacağı hakkında  
39 15.08.2022 E-53773008-622.02-4280544 Uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu yararına çalışan derneklerde kamu personelinin geçici görevlendirilmesi hakkında  
40 12.08.2022 E-53773008-622.02-4327668 Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde çalışmakta iken devredilen personelin yıllık izinlerinin de devredildiği hakkında  
41 12.08.2022 E-53773008-622.02-4318349 Farklı kurum ve firmalarda çalışmakta iken mahalli idarelere ait şirkette işçi statüsünde görev yapanların kıdem tazminatları hakkında  
42 10.08.2022 E-53773008-622.02-4305506 Gelir uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken belediye ve bağlı kuruluşlarındaki münhal bulunan uzman kadrosuna atanan personelin ek ödeme oranı hakkında  
43 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296946 Muhasebeci kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı hakkında  
44 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296659 Arazi tazminatının ödenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında  
45 10.08.2022 E-53773008-622.02-4281159 Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken uzman kadrosuna ataması yapılan personelin ek göstergesi hakkında  
46 10.08.2022 E-53773008-622.02-4236790 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmadan sınıf değişikliği hakkında  
47 10.08.2022 E-53773008-622.02-4225270 Birim müdürü ve üstü kadrolara atananların ve görevden alınanların meclisin bilgisine sunulması hakkında  
48 10.08.2022 E-53773008-622.02-4126146 İki yıllık teknik önlisans mezuniyeti olan kişinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli teknisyen olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
49 05.08.2022 E-53773008-622.02-4259048 Sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği hakkında  
50 05.08.2022 E-53773008-622.02-4248508 Yaş haddini beklemek üzere memuriyetten çekilen bir personelin yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde bekleme süresine tabi olup olmayacağı hakkında  
51 27.07.2022 E-53773008-045.03-4174455 Zabıta ve itfaiye teşkilatında görev yapan personelinin zam ve tazminatları hakkında  
52 22.07.2022 E-53773008-900-4152760 İşçi kadrosunda görev yapan personelin başka bir kamu kurumuna naklinin mümkün olup olmadığı hakkında
53 19.07.2022 E-53773008-622.02-4112200 Gizlilik dereceli birimlerin ve kısımların tespiti ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hakkında  
54 19.07.2022 E-53773008-622.02-4110934 Belediye şirket işçisinin arkeolog olarak görevlendirilmesi hakkında
55 19.07.2022 E-53773008-622.02-4102338 Sözleşmeli personelin müdür kadrolarına tedviren de olsa görevlendirilemeyeceği hakkında  
56 07.07.2022 E-53773008-622.02-4102963 Lise hazırlık sınıfı okuyanlara ilave bir kademe verilmesi hakkında  
57 07.07.2022 E-53773008-622.02-4089920 Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan müfettişlerinin ek göstergeleri hakkında  
58 06.07.2022 E-53773008-622.02-4092284 Sağlık teknikerlerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar hakkında  
59 06.07.2022 E-53773008-622.02-4078068 Arşiv araştırma ve/veya güvenlik soruşturma raporlarının değerlendirilmesi hakkında  
60 06.07.2022 E-53773008-622.02-4057311 Hakkında yürütülen soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının memur kadrolarına atanmaya engel olup olmadığı hakkında  
61 05.07.2022 E-53773008-622.02-4061698 İdari izin verilen günlerinde komisyonlarda görevli olan meclis üyesi ve diğerlerine ücret ödenip ödenemeyeceği hakkında  
62 01.07.2022 E-53773008-622.02-4056289 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında belediye şirket işçilerinin fazla mesai alacak şekilde çalıştırılması hakkında  
63 01.07.2022 E-53773008-622.02-4047516 Yurtdışı eğitim kurumlarının ve bölümlerinin Yükseköğretim Kurulunun denklik listesinde yer alması halinde intibak işlemi yapılması hakkında  
64 01.07.2022 E-53773008-622.02-4045189 Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışanların 657 sayılı Kanunun 92. maddesi çerçevesinde açıktan atanamayacağı hakkında  
65 01.07.2022 E-53773008-000-4041307 İş makinesi sürücüsü kadrosunda istihdam edilen personelin özlük dosyasında sürücü sertifikası veya belgesi olmaması halinde hangi iş makinelerini kullanabileceği hakkında  
66 01.07.2022 E-53773008-622.02-4038002 Sözleşmeli personel ücretlerinin hangi tarihte belirleneceği ve belirlenen ücretlerin değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında  
67 01.07.2022 E-53773008-622.02-4035221 Memur statüsünde görev yapan personelin özel sektörde işçi ve sözleşmeli statüde geçirdiği emeklilik hükümlerine tabi eylemli hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
68 01.07.2022 E-53773008-622.02-4016213 Arife günü nakdi kumanya yardımı yapılıp yapılamayacağı hakkında  
69 22.06.2022 E-53773008-622.02-3954413 Merkez ilçeden ne anlaşılması gerektiği  ve belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapan ilgiliye merkez ilçe belediye başkanlarına ödenen ek ödeme ile özel hizmet tazminatının verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı hakkında  
70 22.06.2022 E-53773008-622.02-3938427 Programcı kadrosunda görev yapmakta olan ilgilinin bitirdiği çevre mühendisliği bölümünün mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamaması hakkında  
71 20.06.2022 E-53773008-622.02-3940766 Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında  
72 20.06.2022 E-53773008-622.02-3914594 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları hakkında bu sıfatları dikkate alınarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamayacağı hakkında  
73 16.06.2022 E-53773008-622.02-3919995 İlkokul mezunu personelin açık öğretim okulundan önce ortaokulu ardından liseyi bitirmesi halinde intibak işlemleri hakkında  
74 16.06.2022 E-53773008-622.02-3907271 Tapu müdürünün belediyede münhal olan emlak ve istimlak müdürü kadrosuna atanması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
75 16.06.2022 E-53773008-622.02-3906446 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda çalışmakta iken 1. derece belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürü kadrosuna atanan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
76 16.06.2022 E-53773008-622.02-3902763 Mühendis unvanlı kadro istihdam edilen personelin müdür olması halinde hangi ek göstergeden faydalanacağı hakkında  
77 16.06.2022 E-53773008-622.02-3898510 Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin hesaplanmasında daha önce 217 sayılı KHK kapsamında geçen hizmet süresinin dahil edilmesi hakkında  
78 14.06.2022 E-53773008-622.02-3885620 Muhasip yardımcısı kadrosunda iken istifa eden personelin yeniden memuriyete başlaması halinde atanacağı kadro unvanı hakkında  
79 13.06.2022 E-53773008-622.02-3875947 Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68B maddesinin ek hükmü uyarınca 5 yıllık hizmet süresi şartını sağlayanların atanıp atanamayacağı hakkında  
80 13.06.2022 E-53773008-622.02-3866465 Belediyenin diğer birimlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında  
81 13.06.2022 E-53773008-622.02-3777796 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin mali hakları hakkında  
82 13.06.2022 E-53773008-622.02-3410469 Deneme süresinde istifa eden astsubay/subayın Devlet memurluğuna atanması hakkında  
83 10.06.2022 E-53773008-622.02-3842049 Personelin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ilgili kişi hakkında hem disiplin kovuşturması hem de cezai kovuşturma yapılıp yapılamayacağı hakkında  
84 10.06.2022 E-53773008-622.02-3841846 Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan lise mezunu personelin şef vekili olarak görev yapıp yapamayacağı ile vekâlet aylığı alıp alamayacağı hakkında
85 10.06.2022 E-53773008-622.02-3764035 Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin boş bulunan şube müdürü kadrosuna vekâleten atanması halinde ilgiliye vekâlet aylığı, zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkının ödenip ödenemeyeceği hakkında  
86 09.06.2022 E-53773008-622.02-3677466 Yüksekokul sekreterinin belediyelerde hangi unvana denk olduğu hakkında  
87 07.06.2022 E-53773008-622.02-3823784 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Uygulanması bakımından 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre memur ve VHKİ kadrolarına atama yapılması hakkında  
88 07.06.2022 E-53773008-900-3825924 Norm kadroda belediye grubunun alt gruplara düşmesi halinde yapılacak işlemler hakkında  
89 06.06.2022 E-53773008-622.02-3819560 Biolog kadrosunda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hakkında  
90 06.06.2022 E-53773008-622.02-3813999 Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sözleşmeli ekonomist olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
91 06.06.2022 E-53773008-622.02-3809410 Öğretmen kadrosunda görev yapanların sınavsız eğitmen kadrosuna atanması hakkında  
92 06.06.2022 E-53773008-622.02-3804362 Emeklilik sonrası yeniden müfettişliğe atanma talebinin Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenmemesi  
93 06.06.2022 E-53773008-622.02-3803298 İşçi olarak istihdam edilenlerin statü değişikliği hakkında  
94 06.06.2022 E-53773008-622.02-3795735 THS'de görev yapıp mesleği ile ilgili olmayan bir bölümü bitirenlere ödenecek zam ve tazminatlar hakkında  
95 06.06.2022 E-53773008-622.02-3780796 Belediye başkan yardımcısının müdür olarak atanması halinde ek gösterge farkı ve kesintiler hakkında  
96 06.06.2022 E-53773008-622.02-3773733 Sözleşmeli personele belediyelerde yöneticilik görevi verilemeyeceği hakkında  
97 11.02.2022 E-53773008-622.02-2922421 Zabıta memuru özel hizmet tazminatı hakkında  
98 31.05.2022 E-53773008-622.02-3750878 Sözleşmeli personelin hastalık izinleri hakkında uygulanacak mevzuat hakkında  
99 30.05.2022 E-53773008-622.02-3742976 Zabıta personeline verilecek giyecek yardımında belirlenen standart fiyat dışına çıkılması hakkında  
100 27.05.2022 E-53773008-622.02-3737994 Görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası kesinleşen personelin durumu hakkında  
101 27.05.2022 E-53773008-622.02-3736939 Mühendis olarak görev yapanların daha önce hizmet alımı suretiyle geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
102 25.05.2022 E-53773008-622.02-3725385 Mühendis kadrosunda görev yapmakta iken belediye başkan yardımcısı olarak atananların ek göstergesi hakkında  
103 25.05.2022 E-53773008-622.02-3715791 Ek özel hizmet tazminatı ödenmesinde kurumların takdir yetkisi olmadığı hakkında  
104 23.05.2022 E-53773008-622.02-3697080 65 yaşını dolduran tabiplerin belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışıp çalışamayacağı hakkında  
105 23.05.2022 E-53773008-622.02-3627924 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkında  
106 23.05.2022 E-53773008-622.02-3624064 Sağlık nedeniyle görevinde bulunmayan müdür yerine vekalet eden personele vekalet aylığı ödenmesi hakkında  
107 23.05.2022 E-53773008-622.02-3589557 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki sürelere ilişkin derece ve kademe ilerlemesi hakkında  
108 20.05.2022 E-53773008-622.02-3678176 Diğer Kadrolardan Müfettiş Kadrolarına Atama Yapılamayacağı hakkında  
109 20.05.2022 E-53773008-622.02-3626586 Doğum Sebebiyle Yarım Gün Çalışma İzni hakkında  
110 20.05.2022 E-53773008-622.02-3586181 TSK’dan sağlık sebebiyle ayrılan personelin belediyelerde münhal olan kadrolara açıktan atanıp atanamayacağı hakkında   
111 20.05.2022 E-53773008-622.02-3568698 3. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ilave derece ve kademe verilmesinden hangi personelin yararlanacağı hakkında  
112 16.05.2022 E-53773008-929-3628625 Peyzaj mimarının kısmi zamanlı olarak sözleşmeli çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
113 16.05.2022 E-53773008-622.02-3631719 Zabıta Müdürü kadrosuna önlisans mezunlarının atanıp atanamayacağı hakkında  
114 12.05.2022 E-53773008-622.02-3616834 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay çalışanların sınavsız şef kadrosuna atanması hakkında  
115 11.05.2022 E-53773008-622.02-3626496 Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunlarının tekniker olarak sözleşmeli çalıştırılması hakkında  
116 10.05.2022 E-53773008-622.02-3610934 Engelli personel istihdam oranlarının hesaplanması hakkında  
117 9.05.2022 E-53773008-622.02-3584174 Lise mezunu personelin zabıta müdürü kadrosuna atanması hakkında  
118 28.04.2022 E-53773008-622.02-3558522 Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin personel gider oranlarının hesaplanması hakkında  
119 28.04.2022 E-53773008-622.02-3526508 Görev yeri katı atık aktarma istasyonları ve tesisleri olarak gösterilen personele geçici görev yolluğu ödenemeyeceği hakkında  
120 28.04.2022 E-53773008-622.02-3546041 Teknik öğretmen okulu mezununun ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
121 27.04.2022 E-53773008-622.02-3553090 Engelli memur istihdamında dikkate alınması gereken oran hakkında  
122 26.04.2022 E-53773008-622.02-3544432 İl belediyelerinde görev yapan müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
123 25.04.2022 E-53773008-622.02-3520481 İtfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele maktu mesai ödenip ödenmeyeceği hakkında  
124 25.04.2022 E-53773008-622.02-3519595 Askeri unvanlı personelin istifa etmesi ve belediyelerde yeniden göreve başlaması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
125 25.04.2022 E-53773008-622.02-3514935 Hizmet sınıfı değişen personelin eski hizmet sınıfına atanması durumunda bekletilen sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
126 21.04.2022 E-53773008-622.02-3504558 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin arazi tazminatı hakkında  
127 20.04.2022 E-53773008-622.02-3458871 Askeri personelin istifa ederek belediyelerdeki tekniker kadrosuna açıktan atanması hakkında  
128 19.04.2022 E-53773008-622.02-3465672 696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsündeki Personelin Yeniden İşe Başlatılması hakkında  
129 19.04.2022 E-53773008-622.02-3456897 Geriye doğru vekalet aylığı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
130 15.04.2022 E-53773008-622.02-3367750 Engelli personelin erken emekliliğe hak kazandığı ve bu sebeple iş sözleşmesinin resen sona erdirilerek emekli edilip edilemeyeceğine hakkında  
131 14.04.2022 E-53773008-622.02-3441843 Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hakkında  
132 25.03.2022 E-53773008-622.02-3269519 Sözleşmeli peyzaj mimarına arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
133 22.02.2022 E-53773008-622.02-2987238 Mühendis olarak çalışmakta iken belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanan ve ayrıca imar ve şehircilik müdür vekilliği görevi yürütenlerin mali hakları hakkında  
134 28.01.2022 E-83683335-929-2814236 Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında  
135 28.01.2022 E-83683335-929- 2794587 Sözleşmeli Personelin Sendika Üyeliği ve Ücretler hakkında
136 22.01.2022 E-83683335-929-3010948 Uzman erbaşların zabıta memuru kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
137 19.01.2022 E-53773008-622.02-2735507 Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılması hakkında  
138 19.01.2022 E-53773008-622.02-2733650 Zabıta memurunun özel hizmet tazminatı hangi oranlar üzerinden ödeneceği hakkında  
139 19.01.2022 E.-83683335-929-2735351 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti, Vergi Kesintisi ve Sözleşme Yenileme İşlemleri Hk.  
140 18.01.2022 E.-53773008-622.02-2715831 Veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hk.  
141 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695062 Sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
142 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695050 İşçi statüsünde çalıştırılan personelin gerçekleştirme görevlisi olamayacağı hakkında  
143 10.01.2022 E.-53773008-622.02-2598360 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görev yapmakta iken istifa eden sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesine göre memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.  
144 06.01.2022 E-53773008-622.02-3742976 İşçi statüsünde görev yapan personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi hakkında  
145 06.01.2022 E-53773008-622.02-2586986 Evlendirme memurlarına fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği hakkında  
146 05.01.2022 E-53773008-622.02-2567888 Ön lisans mezunu olarak ataması yapılan personelin lisans mezunu olması halinde başlangıç derecesi hakkında  
147 05.01.2022 E.-53773008-622.02-2565010 Belediye şirketinde geçen hizmetlerin memurun yıllık izin süresi hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk  
148 05.01.2022 E-53773008-622.02-2576065 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenip ödenemeyecepi hakkında  
149 05.01.2022 E-53773008-622.02-2403191 Belediye başkan yardımcısı, müdürü, muhasebeci, sayman gibi kadroların kariyer meslek olarak sayılmasının mümkün bulunmadığı hakkında  
150 28.12.2021 E-53773008-622.02-2312220 Atıksu Arıtma Tesisinde tesis sorumlusu olarak görev yapan personelin unvanının 'tesis sorumlusu olarak' düzeltilemeyeceği hakkında  
151 22.12.2021 E-53773008-622.02-2515173 Fiili hizmet zammının görevde yükselme sınavında dikkate alınamayacağı hakkında  
152 20.12.2021 E-53773008-622.02-2480217 Belediye başkan vekili ödeneğinin hangi oran üzerinden ödeneceği hakkında  
153 13.12.2021 E.-53773008-622.02-2436463 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre unvan değişikliği ataması yapılıp yapılamayacağı hk.  
154 11.12.2021 E-53773008-622.02-2427565 6360 s. Kanun ile devredilen işçilerin yıllık izninin nasıl hesaplanacağı hakkında  
155 09.12.2021 E-53773008-622.02-2412107 Yeniden memuriyete atananlara harcırah verilemeyeceği hakkında  
156 09.12.2021 E-53773008-622.02-2391946 İstifa edip açıktan belediyeye atanan polis memuruna verilecek ek gösterge hakkında  
157 09.12.2021 E-53773008-622.02-2377182 Sözleşmeli personele geriye dönük aile yardım ödeneği verilip verilemeyeceği hakkında  
158 07.12.2021 E-53773008-622.02-2388959 Daha önce zabıta personeli olarak geçen sürenin görevde yükselmede aranan alt kadroda geçen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı hakkında  
159 06.12.2021 E-53773008-622.02-2329770 Şube müdürü kadrosuna atanan mühendise ödenecek ek gösterge hakkında  
160 06.12.2021 E-53773008-622.02-2311822 4857 s. Kanuna göre yıllık ücretli izin uygulaması hakkında  
161 06.12.2021 E.-53773008-622.02-2274267 Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği lisans programından mezun olan personelin intibakının yapılıp yapılmayacağı hk.  
162 29.11.2021 E-53773008-622.02-2254934 Belediye meclis üyeliğinde geçen hizmet süresi - görevde yükselme  
163 29.11.2021 E-53773008-622.02-2205623 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulaması hakkında  
164 29.11.2021 E.-53773008-622.02-2288707 Emekli olduktan sonra memuriyete açıktan atanan ve kendi isteği ile tekrar emekli olan personele 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceği hk.  
165 25.11.2021 E-53773008-622.02-2266915 Satınalma işlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında  
166 25.11.2021 E-53773008-622.02-2264091 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin mesai saatlerinin nasıl belirleneceği hakkında  
167 25.11.2021 E-53773008-622.02-2171823 İş sağlığı uzmanlarına ilave ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
168 18.11.2021 E-53773008-622.02-2221035 Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolara atanacaklarda aranılan eğitim şartı  
169 15.11.2021 E.-53773008-622.02-2206875 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 4. Derece Mühendisin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında 1. Derece Kadroya Atanıp Atanamayacağı Hk.  
170 12.11.2021 E-53773008-622.02-2015046 Personel oranı yasal sınırları aşmış belediyelerde geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında  
171 09.11.2021 E-53773008-622.02-2144844 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun uygulanması hakkında  
172 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098392 7075 sayılı Kanun gereğince iade edilen personelin mali haklarının nasıl ödeneceği hakkında  
173 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098282 İşçi statüsünde görev yapanların çevre görevlisi olarak görevlendirilebileceği hakkında  
174 08.11.2021 E-53773008-622.02-2080582 İşçi statüsüne geçirilmeyenlere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı hakkında  
175 08.11.2021 E-53773008-622.02-2074061 657 sayılı Kanunun 72. maddesi uygulaması hakkında  
176 08.11.2021 E-53773008-622.02-2057076 Kendi isteği ile istifa eden memura emeklilik harıcrahı ödenemeyeceği hakkında  
177 08.11.2021 E-53773008-622.02-2042932 Geçici işçinin işe iadesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ilk defa alım prosedürüne tabi olduğu hakkında  
178 08.11.2021 E-53773008-622.02-2024277 7075 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde göreve iade edilen personele mali ve sosyal hakların Belediye tarafından ödenmesi gerektiği hakkında  
179 04.11.2021 E-53773008-622.01-2112108 Engelli memur istihdamı için Bakanlığımızdan izin alınmasına gerek bulunmadığı hakkında  
180 04.11.2021 E-53773008-622.02-2045528 Kamu yönetimi mezunlarının sözleşmeli olarak istihdamı hakkında  
181 02.11.2021 E-53773008-622.02-2010394 Belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilerin emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi  
182 07.10.2021 E.-83683335-929-1908699 Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödenmesi Gerektiği Hk.  
183 27.08.2021 E-83683335-000-1078678 Belediye şirketine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı, yeni işçi alımı yapılacaksa uyulması gereken esaslar hakkında  
184 05.03.2021 E-83683335-622.02-332320 Daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hakkında  
185 05.03.2021 E-83683335-622.02-21430 Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında  
186 01.03.2021 E-83683335-622.02-313140 Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
187 02.02.2021 E-83683335-903.02.01-207619 Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi hakkında
188 01.02.2021 83683335-929-59674 Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hakkında  
189 06.01.2021 83683335-900-8491 Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında  
190 17.12.2020 83683335-929-267845 Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla, sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında
191 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
192 16.11.2020 83683335-929-234905 Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür unvanlı kadrolara atanması hakkında
193 12.11.2020 83683335-900-240055 Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
194 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
195 12.10.2020 83683335-929-E.189755 Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu, mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine gördürülemeyeceği hakkında  
196 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
197 23.09.2020 48563918-900-E.200333 Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
198 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
199 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
200 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
201 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
202 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
203 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
204 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
205 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
206 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
207 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
208 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
209 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
210 13.07.2020 83683335-900-E.134549 Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında  
211 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
212 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
213 22.05.2020 48563918-900-97615 Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında  
214 29.04.2020 48563918-900-E.92219 Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında  
215 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
216 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
217 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
218 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
219 19.02.2020 75850160-102.01.01-E.13578 Gazetecilik bölümü mezunlarının kameraman olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
220 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
221 04.11.2019 48563918-000-E.256991 Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında  
222 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
223 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
224 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
225 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
226 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
227 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
228 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
229 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
230 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
231 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
232 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
233 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
234 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
235 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
236 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
237 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında  
238 30.01.2015 67630850/5434 Sosyal Güvenlik Kurumunun ek gösterge hakkındaki görüşü