Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İŞYERİ GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 08.09.2021 E-14399437-622.02/1681864 Afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
2 27.08.2021 71188846/622.02/1609512 Büyükşehir belediyelerinin kiraya verdiği işyerlerine ruhsat verme yetkisi hakkında
3 17.08.2021 E-14399437-622.02-1525232 Yapı kayıt belgesi olan yapılarda açık hava ve balo salonu açılması
4 16.08.2021 E-14399437-622.02-264050 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri hakkında
5 13.08.2021 7118846/622.02/1422724 Büyükşehir olan illerde otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi hakkında
6 12.08.2021 7118846/622.02/1500142 Gayrisıhhi Müesseselerde Akaryakıt Tankı Bulundurulması Halinde Yapılacak İşlemler
7 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı hakkında
8 04.08.2021 14399437/622.02/1444103 Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması hakkında
9 17.05.2021 E-14399437-622.02- 936784 Bir adet gayrisıhhi müessese ve bir adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiş olan adrese sıhhi müessese kapsamında üçüncü bir ruhsatlandırmanın yapılıp yapılamayacağı hakkında
10 07.05.2021 7118846/622.02/928524 Devre mülklerin bulunduğu yerlerdeki işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
11 07.05.2021 7118846/622.02/928395 UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hakkında
12 05.05.2021 7118846/622.02/911888 Önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hakkında
13 22.04.2021 E-14399437-045.01-846218 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167/4 maddesi kapsamında mevcut yapı kapsamında olup olmadığı hakkında
14 22.04.2021 14399437-622.02-826079 Zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hakkında
15 22.04.2021 E-14399437-622.02-791655 Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde yalnızca işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle oluşan meri mevzuata aykırılıklar ve noksanlıklara ilişkin yapılması gereken işlemler hakkında
16 23.03.2021 E-14399437-622.02-578879 Perakende oto lastik satışının yapıldığı yerlerde tamir, bakım, onarım ve araç lastiklerinin sökülüp takılması faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması hakkında
17 02.03.2021 E-71188846-045.02-342062 Ganyan bayilerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olup olmadığı ve ganyan bayiler ile halk eğitim merkezleri arasında belirli bir mesafe bırakılması zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında
18 26.01.2021 7118846/622.02/151642 Gıda, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Sınıf Tespiti
19 12.01.2021 71188846-622.02/51096 Depo amaçlı kullanılan kayadan oyma yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
20 12.01.2021 118846/045.02/51064 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik spor tesislerinin ruhsatlandırılması hakkında
21 05.01.2021 71188846-045.02-264152 İlk tescil ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticari faaliyette bulunulup bulunulamayacağı hakkında
22 05.01.2021 71188846-045.02-253574 Kafe ve kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak mı ya da sıhhi müessese olarak mı ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
23 31.12.2020 71188846/282928 Yapı kayıt belgeli akaryakıt istasyonunda fırın açılması hakkında
24 10.12.2020 7118846/622.02/259167 Mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan işyerlerinde değişiklik (intibak, güncelleme, yenileme vb.) meydana gelmesi durumunda yapılması gereken işlemler hakkında
25 30.11.2020 71188846-045.02-247215 Zemin kat olan işyerlerinin eklentisi olan bodrum kat bölümlerinin amacı dışında tek başına ayrı bir işyeri olarak kullanılamayacağı hakkında
26 18.11.2020 71188846-045.02-245359 Düğün salonu faaliyet kolunun itfaiye raporu gerektiren iş yerleri kapsamında olup olmadığı hakkında
27 03.11.2020 7118846/622.02/227692 İntifa hakkı sahibinin ödediği yapı kayıt belgesi bedelinin yapı malikinden mahsup edilemeyeceği hakkında
28 28.10.2020 E-14399437-622.02-224702 Sosyal donatı alanında kalan taşınmazlar için alınan yapı kayıt belgesine istinaden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
29 21.10.2020 E-14399437-622.02-217688 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı gerçek kişi için düzenlenmiş iş yerinin aynı gerçek kişiye ait olan bir şirkete devrinde mer’i mevzuat hükümlerinin aranıp aranmayacağı hakkında
30 28.09.2020 14399437-622.02-E.201892 Ana faaliyet dalı aynı olan faaliyet konularından birinin ana faaliyet konusu olarak ruhsatta belirtilerek diğerinin tali faaliyet olarak ruhsata işlenebileceği hakkında
31 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Birden fazla malikin bulunduğu yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında belediyeye ibraz edilecek kira sözleşmesinde tüm hissedarların muvafakati veya imzasına gerek olup olmadığı hakkında
32 10.09.2020 14399437-622.02-E.172234 Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm için alınan ticari nitelikli YKB ve paylı mülkiyet konusu hakkında
33 17.08.2020 71188846-E-622.02-E.172278 Adres güncellemesi yapılmasında uyulması gerekenler ve yetkili idarenin değişmesi durumunda yetkinin hangi idarede olduğu hakkında
34 20.07.2020 7118846/622.02/E.144250 Fizyoterapistlik, diyetisyenlik, psikologluk, psikolojik danışma merkezi, dil ve konuşma terapistliği, odyologluk, iş ve uğraş terapistliği, podologluk, aile danışmanlığı ve yaşam koçluğu vb. faaliyet konularına ait münferit çalışma yerlerinin ruhsatlandırılabileceği hakkında
35 20.07.2020   71188846/250/138634  Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle iş yeri kapatma cezası verilemeyeceği hakkında.  
36 20.07.2020 71188846-045.02-130179 Dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilmesi hakkında
37 02.07.2020 71188846-045.02-130240 Yapı kayıt belgesinin Yönetmelik’in 5/b ve 5/c maddelerinden muafiyet sağlamadığı hakkında
38 02.07.2020 71188846-045.02-130213 Ekmek fırınlarıyla ilgili geçici 3 üncü madde uygulaması hakkında
39 26.06.2020 7118846/045.02/130439 Okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olduğu ve sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği hakkında
40 16.06.2020 7118846/622.02/121304 Okullarda ticari amaca dönük olmayan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olmadığı hakkında
41 11.06.2020 14399437/ 114781 Ecrimisil uygulamasının kazanılmış hak kapsamında olmadığı, ancak ecrimisil ödenen yerin yapı kayıt belgesi ile Hazine veya belediyesinden satın alınması halinde ruhsatlandırmanın mümkün olduğu hakkında
42 11.06.2020 71188846/622.02/113085 Büyükşehirlerde maden ruhsatı üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı tesislerin ruhsatlandırma yetkisinin hangi idarede olduğu ve hangi faaliyetlerin maden üretim faaliyeti kapsamına girdiği hakkında
43 11.06.2020 71188846/622.02/116349 Oto ekspertiz faaliyet konusunun 3. Sınıf GSM olarak ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
44 11.06.2020 7118846/622.02/E.116605 Özel öğretim kurumları ve etüt merkezleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin arasında bulunması gereken mesafe hakkında
45 11.06.2020 71188846/622.02/117757 Macera parklarının ruhsatlandırılması şartları ve hangi idare tarafından ruhsatlandırılacağı hakkında
46 09.06.2020 71188846/250/110891 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali için belediye meclisi veya encümeni kararı gerekmediği hakkında
47 04.06.2020 71188846/622.02/E.91671 Çadır, baraka ve konteynır gibi yapılarda gayrisıhhi müessese açılmasının genel ve özel şartlara tabi olduğu hakkında
48 29.05.2020 71188846/622.02/E.108050 İşyeri ruhsatları ile ilgili ruhsat ve denetim müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü birimlerinin yetki dağılımı hakkında
49 28.05.2020 7118846/622.02/E.107210 Karayolu kenarında açılacak akaryakıt istasyonu bünyesinde faaliyette bulunacak içkili restoranın içkili yer bölgesi içinde olması gerektiği hakkında
50 11.05.2020 71188846/250/96167 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirli şartlarda ruhsat düzenleme yetkisi olduğu, ancak ruhsatı kesinleştirici nitelikte iş yeri denetimi yetkisinin bulunmadığı hakkında
51 08.05.2020 71188846-045.02-96200 İnternet salonlarının zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyeceği ancak zemin altında deposunun bulunabileceği hakkında
52 28.04.2020 71188846-045.02-92194 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken market ve bakkal arasındaki fark ile mega, gros, süper vb. isim başlığına sahip marketler hakkında
53 28.04.2020 71188846/622.02/E.89917 Yargıya intikal eden ve derdest olan davalara konu hususlarda görüş verilemeyeceği hakkında
54 20.04.2020 1188846/622.02/E.90129 Faaliyet için başka bir binaya taşınan iş yerine yeni ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
55 17.04.2020 71188846-045.02-88249 İtfaiye raporu bulunmayan binadaki bağımsız bölümün kendisine ait itfaiye uygunluk raporu olması halinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
56 16.04.2020 71188846/622.02/E.88638 Fırın faaliyet konusunun ruhsatlandırılmasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değil İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin esas alınması gerektiği hakkında.
57 13.04.2020 7118846/622.02/E.85936 İçkili yer bölgesinde bulunmayan iş yerinin ruhsatının bir başkasına devredilemeyeceği hakkında
58 13.04.2020 7118846/622.02/E.85938 Mesafe şartlarının devirlerde aranması gerektiği hakkında
59 13.04.2020 71188846/622.02/E.85941 Tapuda tarla, arsa vb. nitelikte görünen yerlerde ruhsat düzenlemeyeceği hakkında
60 13.04.2020 71188846-622.02/E.85935 Yıkılıp yeniden yapılan bina içindeki iş yerinin yeni ruhsat alması gerektiği hakkında
61 27.03.2020 7118846/622.02/76227 Makine parklarının işyeri mevzuatı kapsamında ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
62 25.03.2020 7118846/622.02/76149 İşyerine adi ortak alınması halinde adi ortağa yapılacak devrin meri mevzuat hükümlerine tabi olacağı hakkında
63 25.03.2020 71188846-045.02-75347 Madencilik faaliyetleriyle ilgili itfaiye raporunun alınmasına gerek olmadığı, yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütnamenin yeterli olacağı hakkında
64 23.03.2020 71188846-045.02-74336 E-spor salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması gerektiği ve internet salonlarının bodrum katlarda faaliyet gösteremeyeceği hakkında
65 18.03.2020 71188846/622.02/E.71846 Kolluğun olumsuz görüşüne rağmen işyeri ruhsatını düzenleme yetkisinin yetkili idarede olduğu ancak hukuki sorumluluğun da aynı idarede olacağı hakkında
66 18.03.2020 71188846/622.02/E.71689 Portatif lunaparkların yapı ruhsatına sahip olması ve işyeri mevzuatı uyarınca ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
67 18.03.2020 71188846/622.02/E.71827 Meskenlerde pansiyon faaliyet konusuyla ilgili imar mevzuatı kapsamında tadilata gidilmesi gerektiği hakkında
68 17.03.2020 71188846/622.02/E.71361 İşyeri intibakının yalnızca ölüm halinde mirasçılara yapılabileceği, işyerinin kapatılması veya vergi kaydının silinmesinin işyeri ruhsatının iptalini gerektirdiği hakkında
69 17.03.2020 71188846/622.02/E.71339 Binaların kamera ve alarm sistemlerini kuran güvenlik firmalarının her bir şubesi için ruhsat alması gerektiği hakkında
70 17.03.2020 71188846/622.02/E.71315 İşyeri ruhsatının işyeri faaliyetinin yürütüleceği açık ve kapalı alanlar hesaplanarak düzenleneceği ve harcın da buna göre tahsil edileceği hakkında
71 08.03.2020 71188846/622.02/E.71838 Belediyelerin bütçe içi işletmelerinin ruhsata tabi olmadığı, ancak gerekli şartların karşılanması gerektiği hakkında
72 02.03.2020 14399437/ 53765 Kıyılarda ve sahil şeridinde işyeri ruhsatı düzenleme şartları hakkında
73 05.02.2020 71188846-045.02-25547 İfraz edilen mülkiyet altındaki parsel içinde işletmeye alınacak iş yeri için önceden sağlık koruma bandı bulunsa bile yeni bir sağlık koruma bandı belirlenmesi gerektiği hakkında
74 04.02.2020 71188846-045.02-26318 Ecrimisilin kazanılmış hak tesis etmeyeceği, ecrimisil ihbarnamesinin kira sözleşmesi yerine kullanılamayacağı hakkında
75 20.01.2020 14399437 / 13412 Akaryakıt istasyonu içinde ekmek fırını açılamayacağı hakkında
76 12.01.2020 71188846/107 İçkili yer bölgesi ve motorlu taşıt sürücü kursları arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte zorunlu bir mesafe öngörülmediği hakkında
77 10.01.2020 14399437 / 6633 Akaryakıt istasyonu içinde yem ticareti yapılamayacağı hakkında
78 02.10.2019 71188846-045.02-226574 Tek bir iş yerinin içkili yer bölgesi olarak ilan edilemeyeceği ve bölge esaslı tespitin yapılması gerektiği hakkında
79 02.01.2019 7118846/622.02/E.311201 Kahvehane ile cami arasındaki mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı hakkında