Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İŞYERİ GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 14.03.2023 71188846-622.02/5961122 Aynı adreste birden fazla şirketin iş yeri açması hakkında
2 14.03.2023 71188846-622.02/5948130 Mera vasıflı yerde yapı kayıt belgeli yapı hakkında
3 14.03.2023 E-14399437-622.02-5870652 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin (d) bendi kapsamında birden fazla aykırılık oluşması hakkında
4 14.03.2023 71188846-622.02/5779738 Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde kurulması planlanan tesisler hakkında
5 14.03.2023 71188846-622.02/5770665 Hurda depoları hakkında
6 14.03.2023 E-14399437-622.02-5681519 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin icrasına müteallik valilik tarafından oluşturulacak görüş ile ilgili tasarruf yetkisi hakkında
7 27.02.2023 71188846-622.02/5770930 Aynı adreste farklı faaliyet konusunun yürütülmesi hakkında
8 31.01.2023 71188846-045.02-5636662 Kahvehanenin ruhsatlandırılması hakkında
9 31.01.2023 71188846-622.02/5600904 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin (etil alkol, metil alkol ve alkollü içki) perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile ibadethaneler arasındaki mesafe ölçümü hakkında
10 27.12.2022 E-14399437-045.02-5268383 Geçici faaliyet belgesi hakkında
11 16.12.2022 E-14399437-622.02-5281886 İçkili yer bölgesi dışında içkili iş yeri açılması hakkında
12 08.12.2022 71188846-622.02/5224144 Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde mesafe uygunluk belgesi aranıp aranmayacağı hakkında
13 18.11.2022 E-71188846-045.02-5021740 İş yerlerinde yangın güvenliği hakkında
14 17.11.2022 E-71188846-045.02-5021741 Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinin sınıf tespiti hakkında
15 11.11.2022 E-71188846-045.02-4973004 Motorlu kara taşıtı kiralama yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
16 11.11.2022 E-71188846-045.02-4940901 Halı ve tekstil geri kazanım tesisi sınıf tespiti hakkında
17 11.11.2022 E-71188846-045.02-4935694 Elektrikli araç şarj istasyonlarının sağlık koruma bandı üzerinde kurulup kurulamayacağı hakkında
18 04.11.2022 71188846-622.02/4828008 Rüzgâr enerji tribünlerinin ruhsatlandırılması hakkında
19 28.10.2022 71188846-045.02-4885928 Elektrikli araç şarj istasyonlarının ruhsatlandırılması hakkında
20 28.10.2022 E-71188846-045.02-4885925 Oyun yerinin (Playstation) devredilmesi hakkında
21 13.10.2022 E-14399437-622.02-4703764 Otel içinde farklı faaliyet konusunun işletilmesi ve turizm işletme belgeli yerler hakkında
22 23.09.2022 71188846-622.02/4636711 Ekmek fırınında adi ortaklık sözleşmesiyle kurulan ortaklıklar hakkında
23 23.09.2022 45730004-622.02-4636448 İşyeri açma ve çalışma ruhsatları kesinleşmiş sıhhi müesseselerde uygulanacak işlemler hakkında
24 21.09.2022 E-14399437-622.02-4617964 Ders çalışma ve okuma salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olup olmadığı hakkında
25 21.09.2022 71188846-045.02-4608506 Yazılım şirketlerinin sıhhi müessese olarak kabul edilip edilemeyeceği ve beyan edilen adres ile mevzuat eki evraklardaki adreslerin farklı olması halinde uygulamanın nasıl olacağı hakkında
26 20.09.2022 71188846-045.02-4471437 Şirket unvanı ve adres değişikliği halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin değişiklikler hakkında
27 07.09.2022 71188846-045.02-4471698 Teknoloji geliştirme bölgelerinde AR-GE ve tasarım yapan firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatını alabilmeleri için gerekli olan itfaiye raporunun bölge yönetici şirket tarafından mı alınması gerektiği, yönetici şirket tarafından alınmamışsa firmaların münferit başvurmaları durumunda gerekli önlemleri almış olan ofislerin söz konusu raporu alması durumunda ruhsat verilip verilemeyeceği hakkında
28 25.08.2022 7118846/622.02/2462547 Yol üzeri araç park yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
29 25.08.2022 7118846/622.02/1743758 Yapı kayıt belgesi bulunan yapılarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.ve 42. maddesi hükümlerinin uygulanması / işyeri açma ve çalışma ruhsatı hakkında
30 23.08.2022 E-14399437-622.02-4361862 Terminallerin ruhsatlandırılması hakkında
31 22.08.2022 71188846-622.02/4039197 Akaryakıt istasyonları ve kilometre tahdidi hakkında
32 22.08.2022 E-14399437-622.02-4387695 Tapuda lojman görünen yerde lokanta açılması hakkında
33 17.08.2022 E-14399437-622.02-4355965 Masaj aletleri satış yerinde uygulama yapılması hakkında
34 02.08.2022 71188846-045.02-4238665 Üniversitelerden alınan sertifikaların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin "Mesleki eğitim ve yeterlilik" başlıklı Ek 2 nci maddesi kapsamında sayılıp sayılamayacağı hakkında
35 02.08.2022 71188846-045.02-4167989 Büyükşehir olan yerlerde bulunan alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi ve alışveriş merkezlerinde yer alan perakende işletmelerin ruhsatlandırılması hakkında
36 25.07.2022 E-14399437-622.02-4167990 2559 sayılı kanun kapsamında uygulanacak idari para cezaları hakkında
37 25.07.2022 E-71188846-045.02-3117245 İmar programlarında, umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerlerdeki taşınmazlar üzerinde yer alan yapıların kamulaştırılıncaya kadar maliklerince kullanılabileceği hakkında
38 06.07.2022 71188846-622.02/4090138 Yurt alanında pansiyon açılması hakkında
39 06.07.2022 71188846-622.02/4039041 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyete başladığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuat dâhilinde yetkili idare tarafından ruhsatlandırılan akaryakıt istasyonlarının müktesep hak kapsamında yeniden ruhsatlandırılmaması hakkında
40 06.07.2022 E-14399437-622.02-4002587 Ortak alanların YKB ile kiraya verilmesi hakkında
41 04.07.2022 E-14399437-045.02-4061268 Akaryakıt istasyonları ile içkili yerler arasında Yönetmelik ile asgari bir mesafe öngörülmediği, bu kapsamda Yönetmelikte belirtilen şartlar ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari emniyet mesafeleri dikkate alınarak mesafenin yetkili idarelerce belirlenebileceği hakkında
42 10.06.2022 71188846/622.02/3447811 Akaryakıt/LPG istasyonları arasındaki mesafenin ölçümünde kullanılan mesafe tespit tutanağının tanziminin esas itibarıyla akaryakıt istasyonu yapılarının dikkate alınarak yapılması gerektiği hakkında
43 11.05.2022 71188846-622.02/3615756 İmar mevzuatı kapsamındaki herhangi bir yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilemeyeceği, 12/10/2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği ile tapuda tarla, bahçe vb. görünen açık alanlarda bulunan yapılarda iş yeri açılıp açılamayacağı hakkında
44 09.05.2022 71188846-622.02/3572789 Motorlu veya motorsuz taşıtlarla seyyar (mobil) yeme-içme hizmetlerinin sunumu faaliyetinde bulunan iş yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
45 01.04.2022 E-71188846-045.02-3333778 Yabancılara birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
46 01.04.2022 E-14399437-045.02-3299588 Gezici piliç ve köfte satış yerleri hakkında
47 31.03.2022 E-14399437-622.02-3332612 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetten men kararlarının hangi idarenin yetkisinde olduğu hakkında
48 30.03.2022 E-14399437-045.02-3299566 Pasaj, iş merkezleri gibi birden fazla işletmelerin bir arada bulunduğu toplu alanların içkili yer bölgesi olarak tespit edilip edilemeyeceği hakkında
49 15.03.2022 E-14399437-622.02-3152570 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci maddesinde yer alan ‘altyapıya getirdiği yük’ ifadesiyle kastedilenin ne olduğu hakkında
50 08.03.2022 45730004-622.02-3116450 Ruhsat iptali hakkında
51 14.02.2022 E-14399437-622.02-2949076 Büyükşehir olan illerde mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetki idare hakkında
52 11.02.2022 E-71188846-045.02-2863881 Yapı kayıt belgesi alınan, tapuda konut veya mesken olarak görünen yapılara pansiyon (konaklama) faaliyet alanlı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilip verilemeyeceği ve pansiyon ile aynı binada bulunan, ayrı bağımsız bölüm girişi ve numarası olan taşınmaza farklı işletme için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
53 09.02.2022 71188846-045.02-2754647 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin ruhsatlarına vale hizmetinin tali faaliyet olarak işlenmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında
54 07.02.2022 14399437-622.02-2658649 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde taksi durağı ve yazıhanesini ruhsatlandırma yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu hakkında
55 07.02.2022 71188846-622.02/2555740 5188 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni verilen özel güvenlik eğitim kurumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince de yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerektiği hakkında
56 28.01.2022 71188846-622.02/2819571 Mirasbırakanın ölümü halinde mirasçıların işletmenin devamı yönünde oy birliği kararının bulunmaması durumunda uygulamanın, terekeye uygulanacak meri mevzuat hükümleri sonucuna göre belirlenmesi gerektiği hakkında
57 28.01.2022 E-14399437-622.02-2797148 Mesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak kişilerden aranan bir belge olduğu ve bu belgenin işyeri açma ve çalıştırma için tek başına yeterli bir belge olup olmadığı hakkında
58 26.01.2022 E-14399437-622.02-2805474 Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri, pide ve pide çeşitleri ile unlu mamullerin tespiti ve ruhsatlandırılması hakkında
59 19.01.2022 71188846/622.02/2744393 Mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetkili idare hakkında
60 14.01.2022 E-14399437-622.02-2680830 Birleşme veya bölünme işlemi sonucu bir şirketten başka bir şirkete devir olunan iş yerinin işletmecisi değiştiği için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca tekrar ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
61 06.12.2021 E-14399437-622.02-2373953 OSB içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yapılacak işlemler hakkında
62 03.12.2021 E-14399437-622.02-2373669 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerine uygulanacak işlemler hakkında
63 29.11.2021 E-14399437-622.02-1915310 27.04.2021 tarihinden önce karayolu kenarında yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapıların da geçiş yolu izin belgesine tabi olup olmadıkları hakkında
64 29.11.2021 71188846-045.02-1800325 Vergi mevzuatınca vergi dairesi kaydı ile vergi numarasından muaf olan yerlerin ruhsatlandırılması hakkında
65 25.11.2021 E-14399437-622.01-2105285 İçkili yer bölgesi olarak belirlenen alanda disko, bar, pavyon ve içkili lokanta işletmelerine ruhsat vermeden önce kolluk kuvvetlerinden gelen olumlu ya da olumsuz görüşlerin sonrasında verilecek olan işyeri açma ve çalışma ruhsatına engel teşkil edip etmeyeceği ve alınan görüşlerin hukuksal açıdan bağlayıcılığının olup olmadığı hakkında
66 04.10.2021 E.14399437-045.02-1868417 Kiralanan taşınmazın kira kontratında belirtilen kullanım amacıyla ruhsat müracaatında belirtilen faaliyet konusunun farklı olması durumunda nasıl bir yol izleneceği hakkında
67 08.09.2021 E-14399437-622.02/1681864 Afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
68 27.08.2021 71188846/622.02/1609512 Büyükşehir belediyelerinin kiraya verdiği işyerlerine ruhsat verme yetkisi hakkında
69 19.08.2021 E-14399437-622.02-1476204 Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi bulunan ancak tapu kütüğünde arsa, tarla vb. olarak görünen yapılarda ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği hakkında
70 17.08.2021 E-14399437-622.02-1525232 Yapı kayıt belgesi olan yapılarda açık hava ve balo salonu açılması
71 16.08.2021 E-14399437-622.02-264050 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri hakkında
72 13.08.2021 7118846/622.02/1422724 Büyükşehir olan illerde otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi hakkında
73 12.08.2021 7118846/622.02/1500142 Gayrisıhhi Müesseselerde Akaryakıt Tankı Bulundurulması Halinde Yapılacak İşlemler
74 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Vergi levhasında vergi türü olarak basit usulde ticari kazanç yazan iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatından muaf olup olmadığı hakkında
75 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı hakkında
76 09.08.2021 E-14399437- 622.02-1335690 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri için idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olabileceği, ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işletmeleri için söz konusu durumun mümkün olmayacağı hakkında
77 09.08.2021 E-14399437-622.02-1335169 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmelerinde taşıtların bekletildiği yer aranmadan sadece idari büro faaliyet konulu ruhsat verilip verilmeyeceği ile taşıtların bekletildiği yer için otopark ruhsatlı yerde araçların bulundurulup bulundurulamayacağı hakkında
78 04.08.2021 14399437/622.02/1444103 Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması hakkında
79 16.07.2021 14399437/1343771 Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanları içerisinde kalan ve imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi almış ancak tapusu davalı olan, hazineye ecrimisil ödenen/ödenmeyen taşınmazlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği
80 17.05.2021 E-14399437-622.02- 936784 Bir adet gayrisıhhi müessese ve bir adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiş olan adrese sıhhi müessese kapsamında üçüncü bir ruhsatlandırmanın yapılıp yapılamayacağı hakkında
81 07.05.2021 7118846/622.02/928524 Devre mülklerin bulunduğu yerlerdeki işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
82 07.05.2021 7118846/622.02/928395 UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hakkında
83 05.05.2021 7118846/622.02/911888 Önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hakkında
84 30.04.2021 14399437-622.02-887353 Çocuk oyun yeri olarak ruhsat talebinde bulunan işyerlerine ruhsat verilip verilmeyeceği hakkında
85 22.04.2021 E-14399437-045.01-846218 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167/4 maddesi kapsamında mevcut yapı kapsamında olup olmadığı hakkında
86 22.04.2021 14399437-622.02-826079 Zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hakkında
87 22.04.2021 E-14399437-622.02-791655 Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde yalnızca işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle oluşan meri mevzuata aykırılıklar ve noksanlıklara ilişkin yapılması gereken işlemler hakkında
88 06.04.2021 E-14399437-622.02-506905 Otel olarak işletilmek istenen, tapu kütüğünde mesken olarak geçen ve birden çok kişiye ait olan yapı kullanma izin belgesi ve yapı kayıt belgesi alınmış binaya otel ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
89 23.03.2021 E-14399437-622.02-579036 Kişi tarafından kendi tapulu arazisinde bulunan yapı için konut amaçlı yapı kayıt belgesi alındığı, ilgilinin almış olduğu yapı kayıt belgesine istinaden konut olarak belirtilen işletmeye pansiyon ruhsatı verilip verilemeyeceği
90 23.03.2021 E-14399437-622.02-578879 Perakende oto lastik satışının yapıldığı yerlerde tamir, bakım, onarım ve araç lastiklerinin sökülüp takılması faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması hakkında
91 17.03.2021 E-14399437-622.02-521755 Akaryakıt ve servis istasyonları bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla bulunabilecek diğer faaliyet alanları hakkında
92 10.03.2021 E-14399437-622.02-471396 Otel, motel, pansiyon vb. konaklama faaliyeti yürüten işyerlerinin ruhsatlandırılması esnasında okul binaları ile arasında mesafe şartı aranıp aranmayacağı hakkında
93 09.03.2021 E-14399437-622.02-452771 Mevzuata aykırı işletilen işyerleri hakkında
94 02.03.2021 E-71188846-045.02-342062 Ganyan bayilerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olup olmadığı ve ganyan bayiler ile halk eğitim merkezleri arasında belirli bir mesafe bırakılması zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında
95 26.01.2021 7118846/622.02/151642 Gıda, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Sınıf Tespiti
96 19.01.2021 E-14399437-622.02-172197 Yapı kayıt belgesi bulunan ancak belediyesince işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (m) bendine uymadığından ruhsat verilmeyen işyerine ekmek fırını faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
97 12.01.2021 71188846-622.02/51096 Depo amaçlı kullanılan kayadan oyma yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
98 12.01.2021 118846/045.02/51064 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik spor tesislerinin ruhsatlandırılması hakkında
99 12.01.2021 71188846/107 İçkili yer bölgesi ve motorlu taşıt sürücü kursları arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte zorunlu bir mesafe öngörülmediği hakkında
100 05.01.2021 71188846-045.02-264152 İlk tescil ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticari faaliyette bulunulup bulunulamayacağı hakkında
101 05.01.2021 71188846-045.02-253574 Kafe ve kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak mı ya da sıhhi müessese olarak mı ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
102 31.12.2020 71188846/282928 Yapı kayıt belgeli akaryakıt istasyonunda fırın açılması hakkında
103 10.12.2020 7118846/622.02/259167 Mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan işyerlerinde değişiklik (intibak, güncelleme, yenileme vb.) meydana gelmesi durumunda yapılması gereken işlemler hakkında
104 30.11.2020 71188846-045.02-247215 Zemin kat olan işyerlerinin eklentisi olan bodrum kat bölümlerinin amacı dışında tek başına ayrı bir işyeri olarak kullanılamayacağı hakkında
105 18.11.2020 71188846-045.02-245361 Birden fazla bağımsız bölümün birleştirilerek tek bağımsız bölüm yapılması hakkında
106 18.11.2020 71188846-045.02-245359 Düğün salonu faaliyet kolunun itfaiye raporu gerektiren iş yerleri kapsamında olup olmadığı hakkında
107 17.11.2020 7118846/622.02/243008 Maden ruhsat sahası içerisinde bulunan birbirinden bağımsız açık işletmelerin çalışma alanı baz alınarak sınıf tayini yapılıp yapılamayacağı ve her bir işletmeye ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
108 17.11.2020 71188846-045.02-242679 Şahsına iş yeri ruhsatı düzenlenen kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının en geç altı ay içinde yapacakları başvuru sonucu yeni ruhsat düzenlenmeksizin eski ruhsatın kanuni mirasçılar adına intibakının yapılması gerektiği hakkında
109 03.11.2020 7118846/622.02/227692 İntifa hakkı sahibinin ödediği yapı kayıt belgesi bedelinin yapı malikinden mahsup edilemeyeceği hakkında
110 03.11.2020 71188846-045.02-185760 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılmasının mümkün olduğu, ancak parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda açılmasının ve ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
111 28.10.2020 71188846-045.02-225995 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mesafe tahdidine tabi işletmelerin mesafe ölçümlerinin İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ruhsat vermeye yetkili idarelerce yerine getirilmesi gerektiği hakkında
112 28.10.2020 E-14399437-622.02-224702 Sosyal donatı alanında kalan taşınmazlar için alınan yapı kayıt belgesine istinaden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
113 28.10.2020 7118846/622.02/185690 Hem motosiklet hem de bisiklet veya yalnızca motosiklet satışının ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olduğu, ancak yalnızca bisiklet satışı yapılan işyerlerinin ise bu kapsamda değerlendirilmediği hakkında
114 26.10.2020 71188846-045.02-224382 Parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki “mobilya atölyesi” faaliyet konulu iş yerinin ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
115 26.10.2020 71188846-045.02-221395 İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konulu iş yerlerinin ve açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ruhsatlandırılmasında aranması gereken şartlar hakkında
116 22.10.2020 71188846-045.02-221390 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
117 21.10.2020 E-14399437-622.02-217688 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı gerçek kişi için düzenlenmiş iş yerinin aynı gerçek kişiye ait olan bir şirkete devrinde mer’i mevzuat hükümlerinin aranıp aranmayacağı hakkında
118 28.09.2020 14399437-622.02-E.201892 Ana faaliyet dalı aynı olan faaliyet konularından birinin ana faaliyet konusu olarak ruhsatta belirtilerek diğerinin tali faaliyet olarak ruhsata işlenebileceği hakkında
119 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Birden fazla malikin bulunduğu yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında belediyeye ibraz edilecek kira sözleşmesinde tüm hissedarların muvafakati veya imzasına gerek olup olmadığı hakkında
120 10.09.2020 14399437-622.02-E.172234 Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm için alınan ticari nitelikli YKB ve paylı mülkiyet konusu hakkında
121 17.08.2020 71188846-E-622.02-E.172278 Adres güncellemesi yapılmasında uyulması gerekenler ve yetkili idarenin değişmesi durumunda yetkinin hangi idarede olduğu hakkında
122 13.08.2020 14399437/169719 Binaların mesken (konut) olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin kısa süreli konaklama için kiraya verildiği, bina içinde bulunan diğer sakinler ile pansiyonculuk faaliyetiyle uğraşan diğer işletmeciler tarafından ruhsatsız pansiyon işletildiği iddiasıyla şikayet edildiği bu tür iş yerlerine ruhsatlandırma yapılıp yapılamayacağı hakkında
123 07.08.2020 14399437/ E.161218 Konut alanında pansiyon işletilmesi hakkında
124 23.07.2020 71188846/622.02/E.154548 Tapu kütüğündeki garaj, depo, ofis, büro vb. olarak görünen iş yerlerinde adresi ve faaliyeti değişmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı devrinin yapılıp yapılamayacağı hakkında
125 23.07.2020 7118846/622.02/E.154537 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yapılan mesafe ölçümünde dikkate alınması gereken hususlar hakkında
126 20.07.2020 7118846/622.02/E.144250 Fizyoterapistlik, diyetisyenlik, psikologluk, psikolojik danışma merkezi, dil ve konuşma terapistliği, odyologluk, iş ve uğraş terapistliği, podologluk, aile danışmanlığı ve yaşam koçluğu vb. faaliyet konularına ait münferit çalışma yerlerinin ruhsatlandırılabileceği hakkında
127 20.07.2020   71188846/250/138634  Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle iş yeri kapatma cezası verilemeyeceği hakkında.  
128 20.07.2020 71188846-045.02-130179 Dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilmesi hakkında
129 08.07.2020 14399437-622.02-E.138414 Mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılabilip kullanılamayacağı hakkında
130 02.07.2020 71188846-045.02-130240 Yapı kayıt belgesinin Yönetmelik’in 5/b ve 5/c maddelerinden muafiyet sağlamadığı hakkında
131 02.07.2020 71188846-045.02-130213 Ekmek fırınlarıyla ilgili geçici 3 üncü madde uygulaması hakkında
132 26.06.2020 7118846/045.02/130439 Okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olduğu ve sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği hakkında
133 16.06.2020 7118846/622.02/121304 Okullarda ticari amaca dönük olmayan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olmadığı hakkında
134 11.06.2020 14399437/ 114781 Ecrimisil uygulamasının kazanılmış hak kapsamında olmadığı, ancak ecrimisil ödenen yerin yapı kayıt belgesi ile Hazine veya belediyesinden satın alınması halinde ruhsatlandırmanın mümkün olduğu hakkında
135 11.06.2020 71188846/622.02/113085 Büyükşehirlerde maden ruhsatı üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı tesislerin ruhsatlandırma yetkisinin hangi idarede olduğu ve hangi faaliyetlerin maden üretim faaliyeti kapsamına girdiği hakkında
136 11.06.2020 71188846/622.02/116349 Oto ekspertiz faaliyet konusunun 3. Sınıf GSM olarak ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
137 11.06.2020 7118846/622.02/E.116605 Özel öğretim kurumları ve etüt merkezleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin arasında bulunması gereken mesafe hakkında
138 11.06.2020 71188846/622.02/117757 Macera parklarının ruhsatlandırılması şartları ve hangi idare tarafından ruhsatlandırılacağı hakkında
139 09.06.2020 71188846/250/110891 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali için belediye meclisi veya encümeni kararı gerekmediği hakkında
140 04.06.2020 71188846/622.02/E.91671 Çadır, baraka ve konteynır gibi yapılarda gayrisıhhi müessese açılmasının genel ve özel şartlara tabi olduğu hakkında
141 29.05.2020 71188846/622.02/E.108050 İşyeri ruhsatları ile ilgili ruhsat ve denetim müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü birimlerinin yetki dağılımı hakkında
142 28.05.2020 7118846/622.02/E.107210 Karayolu kenarında açılacak akaryakıt istasyonu bünyesinde faaliyette bulunacak içkili restoranın içkili yer bölgesi içinde olması gerektiği hakkında
143 11.05.2020 71188846/250/96167 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirli şartlarda ruhsat düzenleme yetkisi olduğu, ancak ruhsatı kesinleştirici nitelikte iş yeri denetimi yetkisinin bulunmadığı hakkında
144 08.05.2020 71188846-045.02-96200 İnternet salonlarının zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyeceği ancak zemin altında deposunun bulunabileceği hakkında
145 28.04.2020 71188846-045.02-92194 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken market ve bakkal arasındaki fark ile mega, gros, süper vb. isim başlığına sahip marketler hakkında
146 28.04.2020 71188846/622.02/E.89917 Yargıya intikal eden ve derdest olan davalara konu hususlarda görüş verilemeyeceği hakkında
147 20.04.2020 1188846/622.02/E.90129 Faaliyet için başka bir binaya taşınan iş yerine yeni ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
148 17.04.2020 71188846-045.02-88249 İtfaiye raporu bulunmayan binadaki bağımsız bölümün kendisine ait itfaiye uygunluk raporu olması halinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
149 16.04.2020 71188846/622.02/E.88638 Fırın faaliyet konusunun ruhsatlandırılmasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değil İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin esas alınması gerektiği hakkında.
150 13.04.2020 7118846/622.02/E.85936 İçkili yer bölgesinde bulunmayan iş yerinin ruhsatının bir başkasına devredilemeyeceği hakkında
151 13.04.2020 7118846/622.02/E.85938 Mesafe şartlarının devirlerde aranması gerektiği hakkında
152 13.04.2020 71188846/622.02/E.85941 Tapuda tarla, arsa vb. nitelikte görünen yerlerde ruhsat düzenlemeyeceği hakkında
153 13.04.2020 71188846-622.02/E.85935 Yıkılıp yeniden yapılan bina içindeki iş yerinin yeni ruhsat alması gerektiği hakkında
154 27.03.2020 7118846/622.02/76227 Makine parklarının işyeri mevzuatı kapsamında ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
155 25.03.2020 7118846/622.02/76149 İşyerine adi ortak alınması halinde adi ortağa yapılacak devrin meri mevzuat hükümlerine tabi olacağı hakkında
156 25.03.2020 71188846-045.02-75347 Madencilik faaliyetleriyle ilgili itfaiye raporunun alınmasına gerek olmadığı, yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütnamenin yeterli olacağı hakkında
157 23.03.2020 71188846-045.02-74336 E-spor salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması gerektiği ve internet salonlarının bodrum katlarda faaliyet gösteremeyeceği hakkında
158 18.03.2020 71188846/622.02/E.71846 Kolluğun olumsuz görüşüne rağmen işyeri ruhsatını düzenleme yetkisinin yetkili idarede olduğu ancak hukuki sorumluluğun da aynı idarede olacağı hakkında
159 18.03.2020 71188846/622.02/E.71689 Portatif lunaparkların yapı ruhsatına sahip olması ve işyeri mevzuatı uyarınca ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
160 18.03.2020 71188846/622.02/E.71827 Meskenlerde pansiyon faaliyet konusuyla ilgili imar mevzuatı kapsamında tadilata gidilmesi gerektiği hakkında
161 17.03.2020 71188846/622.02/E.71361 İşyeri intibakının yalnızca ölüm halinde mirasçılara yapılabileceği, işyerinin kapatılması veya vergi kaydının silinmesinin işyeri ruhsatının iptalini gerektirdiği hakkında
162 17.03.2020 71188846/622.02/E.71339 Binaların kamera ve alarm sistemlerini kuran güvenlik firmalarının her bir şubesi için ruhsat alması gerektiği hakkında
163 17.03.2020 71188846/622.02/E.71315 İşyeri ruhsatının işyeri faaliyetinin yürütüleceği açık ve kapalı alanlar hesaplanarak düzenleneceği ve harcın da buna göre tahsil edileceği hakkında
164 17.03.2020 14399437-622.02-E.70801 Masaj salonu faaliyet konulu işyerlerinin sıhhi iş yeri olarak ruhsatlandırılması ve masaj salonlarında sorumlu müdür çalıştırılması hakkında
165 08.03.2020 71188846/622.02/E.71838 Belediyelerin bütçe içi işletmelerinin ruhsata tabi olmadığı, ancak gerekli şartların karşılanması gerektiği hakkında
166 02.03.2020 14399437/ 53765 Kıyılarda ve sahil şeridinde işyeri ruhsatı düzenleme şartları hakkında
167 05.02.2020 71188846-045.02-25547 İfraz edilen mülkiyet altındaki parsel içinde işletmeye alınacak iş yeri için önceden sağlık koruma bandı bulunsa bile yeni bir sağlık koruma bandı belirlenmesi gerektiği hakkında
168 04.02.2020 71188846-045.02-26318 Ecrimisilin kazanılmış hak tesis etmeyeceği, ecrimisil ihbarnamesinin kira sözleşmesi yerine kullanılamayacağı hakkında
169 20.01.2020 14399437 / 13412 Akaryakıt istasyonu içinde ekmek fırını açılamayacağı hakkında
170 10.01.2020 14399437 / 6633 Akaryakıt istasyonu içinde yem ticareti yapılamayacağı hakkında
171 27.12.2019 71188846/622.02/E.307647 2004 yılı ve öncesinde alınan turizm işletme belgesinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçip geçmediği ve mesul müdür belgesi hakkında
172 02.10.2019 71188846-045.02-226574 Tek bir iş yerinin içkili yer bölgesi olarak ilan edilemeyeceği ve bölge esaslı tespitin yapılması gerektiği hakkında
173 25.01.2019 71188846-21416 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un geçici 2 maddesi kapsamındaki yapılardan imar mevzuatı açısından yapı kullanma izin belgesi talep edilmemesi gerekip gerekmediği hakkında
174 25.01.2019 71188846-622.02/E.20118 Nargile salonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması ve bu faaliyete ilişkin mesafe şartı hakkında
175 02.01.2019 7118846/622.02/E.311201 Kahvehane ile cami arasındaki mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı hakkında