Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
BELEDİYE GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 21.09.2021 7118846/622.02/1622838 5216 ve 5393 Sayılı Kanunlarda yer alan "kırsal mahalle" ve "kırsal yerleşik alan" tespiti hakkında
2 14.09.2021 7118846/622.02/1710068 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması hakkında
3 10.09.2021 E-1439943/622.02/1657690 Siyasi partilerin sahibi olduğu taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
4 08.09.2021 E-14399437-622.02/16815008 Güneş enerji santrallerinde bina inşaat harcı hesaplanması, çatı üstünde kurulan santrallerin yapı ruhsatına tabi olup olmadığı, Otopark Yönetmeliğine göre otopark bedelinin alınması hakkında
5 27.08.2021 E-14399437-622.02-1612157 Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ödenekleri ile personel ödenekleri arasında ödenek aktarımı yapılıp yapılmayacağı hakkında
6 27.08.2021 E-14399437-622.02-1605213 İçkili lokanta işyerinden eğlence vergisi alınması hakkında
7 25.08.2021 7118846/622.02/1570775 Kira artış oranı hakkında
8 23.08.2021 E-14399437-622.02-1559924 Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanına yapılacak ödemeler hakkında
9 19.08.2021 E-14399437-622.02-1543442 Belediye Meclis üyeliliğinde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/Bc maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden ve emekli keseneği yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında
10 18.08.2021 E-14399437-622.02-1536028 Planda tarım alanında kalan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım dışı konut yapılması uygun görülen taşınmazlarda yapılacak yapılara ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüş bildirmediği ya da yapılaşma koşullarının Belediye tarafından verilmesi gereken durumlarda nasıl işlem yapılması gerektiği hakkında
11 18.08.2021 E-14399437-622.02-1534217 İhale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük olmamak kaydı ile- yeniden ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı, alıcının yatırmış olduğu bedelin iadesi gerekip gerekmediği hakkında
12 16.08.2021 7118846/622.02/1525384 İhalesi tamamlanan kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapılması hakkında
13 16.08.2021 7118846/622.02/1525323 Belediye taşınmazlarının peşin ve taksitle satışı hakkında
14 11.08.2021 E-14399437-622.02-1495479 Mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hakkında
15 11.08.2021 E-14399437-622.02-1488605 Kamu kurumuna tahsisli olan taşınmazın ruhsat harç ve bedellerinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
16 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478453 Hapis cezası ile cezalandırılan Belediye Başkanına mahkumiyet süresince maaş ödemesini yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranlarda yapılacağı hakkında
17 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478211 İcra müdürlüklerince yüklenicilerin doğmuş ve/veya doğacak tüm hak ve alacakları üzerine haciz konulması durumunda, teminatlarının icra müdürlüklerinin haciz bildirimlerine istinaden haczedilip haczedilemeyeceği hakkında
18 11.08.2021 E-14399437-622.02-1477995 Belediye lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne şekilde ödenmesi gerektiği
19 09.08.2021 E-14399437-622.02-1354045 İhaleyle ilgili rüşvet, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerini aklama, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık gibi suçları işledikleri anlaşılan ve bu durum mahkeme kararı ile sabit olan hususların yüklenici açısından taahhüdü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme olarak ele alınması, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yüklenicinin kesin teminatının (teminat mektubunun) gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilebileceği hakkında
20 6.08.2021 E-14399437-622.02-1449503 Belediye Başkanlığı ve yüklenici firma arasında imzalanan ihale sözleşmesinde geçen “… 7 taksitle ödenecektir gün içinde ödenir” ifadesinin neyi kastettiği hakkında
21 4.08.2021 E-14399437-622.02-1449902 HES inşaatında kullanılan elektrik enerjisinin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası kapsamında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
22 04.08.2021 71188846/622.02/1444303 Koronovirüs Salgını Nedeniyle İşgal Harcı Alınmaması hakkında
23 03.08.2021 7118846/622.02/1428970 Belediyelerin Farklı Otopark Bedeli Belirleme Yetkisi hakkında
24 05.07.2021 118846/622.02/1205212 Belgelerin saklanma süresi ve imha edilmesi hakkında
25 01.07.2021 118846/622.02/1126336 Birliklerin feshedilmesi süreci hakkında
26 01.07.2021 E-14399437-622.03-1124131 Belediyelerce talep edilen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının yasal dayanağı hakkında
27 16.06.2021 7118846/622.02/1102355 Elektronik ortamda üretilen evrakların kanıtlayıcı belge olarak eklenip eklenmeyeceği hakkında
28 16.06.2021 7118846/622.02/1030037 Stratejik planın güncellenmesi halinde yapılması gereken işlemler hakkında
29 16.06.2021 7118846/622.02/1011126 Faaliyetten men cezasının yanında para cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hakkında
30 16.06.2021 E-14399437-622.02-10033178 Denetim Komisyonunun denetim yapamadığına ilişkin rapor ve tutanakların hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin temin ve icrası hakkında
31 16.06.2021 E-14399437-622.02-1006020 Kamulaştırma bedelinin vekile ödenip ödenmeyeceği hakkında
32 16.06.2021 E-14399437-622.02-1003830 Belediye mücavir alanına dahil edilen alanlarda altyapı hizmetlerinin (yol, su, kanalizasyon) hangi kurum tarafından yerine getirileceği hakkında
33 14.06.2021 7118846/622.02/1001533 Özel eğitim kurumları, yurtlar ve pansiyonların belediye vergi, harç ve katılma paylarından muafiyeti hakkında
34 14.06.2021 7118846/622.02/991828 Ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hakkında
35 14.06.2021 7118846/622.02/991541 İhale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları hakkında
36 14.06.2021 E-14399437-622.02-989192 Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığının eğitim kurumu olup olmadığı ve harcamalara katılma paylarından muaf olup olmadıkları hakkında
37 14.06.2021 E-14399437-622.02-988887 Ambalaj atıklarının toplanması işinin pandemi nedeniyle ihale yapılmadan protokol ile yaptırılması hakkında
38 14.06.2021 E-14399437-622.02-945252 Belediye şirketi hesabında bulunan nakit tutarın, banka yatırım hesabında değerlendirilmesi hakkında
39 04.06.2021 7118846/622.02/1023064 Partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi hakkında
40 04.06.2021 E-14399437-622.02-1003941 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerinden ilçe belediyesine bağlanan yerlerden 2464 sayılı Kanuna göre alınması gereken elektrik havagazı ve tüketim vergisinin tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı hakkında
41 27.05.2021 E-14399437-622.02-965436 Belediye Başkanının üniversitede ücretli ders vermesi hakkında
42 21.05.2021 7118846/622.02/959670 Turizm Teşvik Belgeli Tesislerinin İndirimli Su Ücreti Ödeyip Ödeyemeyeceği hakkında
43 06.05.2021 E-14399437-622.02-907855 Kaynak suyu kiralama sözleşmelerinde kira bedelinin arttırılması hakkında
44 05.05.2021 7118846/622.02/912371 Küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerin yapı ruhsatı ve diğer ücretlerden muafiyet durumu
45 05.05.2021 7118846/622.02/911992 Asgari ölçüde metrekare birim değerlerin tespitinde ada parsel ölçeğinde belirleme hakkında
46 04.05.2021 71188846/622.02/897288 Büyükşehir olan illerde madenlerden alınan belediye payı hakkında
47 28.04.2021 7118846/622.02/864774 Yatırım Teşvik Belgesinin muaf olduğu harçlar hakkında
48 28.04.2021 7118846/622.02/854607 Kullanım amacı değişikliği sonrası imar ile ilgili harçların alınıp alınmayacağı hakkında
49 28.04.2021 7118846/622.02/854521 Açık hava düğün salonu ruhsatlandırılması hakkında
50 28.04.2021 E-14399437-622.02-859632 Zincir Market Mağazaların Sınırlandırılması hakkında
51 26.04.2021 E-14399437-622.02-854999 Yargılama sürecine dahil olunması hakkında
52 22.04.2021 14399437/ 622.02/818759 Bütçe içi işletmelerin ticari indirim yapabilmesi hakkında
53 22.04.2021 14399437/ 622.02/818543 Enerji nakil hatlarının belediyeler tarafından yapılabilmesi hakkında
54 22.04.2021 14399437/ 622.02/804324 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen firmaya ödenecek tazminat hakkında
55 16.04.2021 E-14399437-622-02774803 Kapanan yollar ve yol fazlaları olarak “yoldan ihdas” ile belediye adına tescil edilen taşınmazların satışı hakkında
56 14.04.2021 14399437/602.02/774528 Belediyelerin su ücretlerinde indirim yapma yetkisi hakkında
57 12.04.2021 E-14399437-622.02-767579 Kendisini ilgilendiren konularda kat malikinin oy hakkı hakkında
58 07.04.2021 118846/622.02/713027 İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlendiği hakkında
59 05.04.2021 14399437/ 622.02/708102 Ticari Amaçlı Binalarda Yangın Söndürme Dolabı hakkında
60 02.04.2021 E-14399437-622.02-675833 6306 sayılı Kanun çerçevesinde riskli yapı şerhi konulmamış taşınmazlarda yeniden yapı yapmak üzere yapılan başvuruların yapı ruhsatı veya otopark harcına (bedeli) tabi olup olmadığı hakkında
61 02.04.2021 7118846/622.02/663338 Skuter İşletmeciliği İşgal Harcı hakkında
62 01.04.2021 7118846/622.02/680597 Toptancı Hallerinde Hizmet Bedeli hakkında
63 01.04.2021 7118846/622.02/680384 İhalede Tahmin Edilen Bedel hakkında
64 30.03.2021 E-14399437-622.02-914619 Protokolün geçerliliği sorunu hakkında
65 30.03.2021 E-14399437-622.02-659865 Hisseli belediye taşınmazlarının diğer hissedarlara doğrudan satışının yapılması hakkında
66 30.03.2021 E-14399437-622.02-649989 İl Özel İdaresi yetki sınırlarında kalan yerlerde İl Genel Meclisince onaylanan imar planlarının askı sürecinde yapılan itirazların hangi birim tarafından ve nasıl değerlendirileceği hakkında
67 30.03.2021 7118846/622.02/454993 Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması hakkında
68 30.03.2021 7118846/622.02/454613 Araç Park Yerleri hakkında
69 23.03.2021 7118846/622.02/582252 Ortak Hizmet Projesi hakkında
70 22.03.2021 7118846/622.02/ 582854 Nakden ve defaten ödenecek olan yapılandırılmış borç için yine borca dair açılmış bulunan yapılandırma öncesi icra takibinden doğan avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının müvekkilden tahsil edilip edilemeyeceği hakkında
71 15.03.2021 E-14399437-622.02-454281 Bina inşaat harcının muafiyetleri ve istisnaları hakkında
72 09.03.2021 7118846/622.02/453925 İhalede özel şartlar hakkında
73 09.03.2021 7118846/622.02/452191 Encümen sayısı hakkında 
74 01.03.2021 7118846/622.02/389267 İcra inkâr tazminatının 7256 Sayılı Kanun kapsamında anapara alacağı mı yoksa fer’i alacak olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hakkında
75 08.02.2021 E-14399437-622.02-214598 Güneş Enerji Santrali Bina Ruhsat Harcı hakkında
76 18.12.2020 E.14399437-622.02-272696 2020/27 sayılı Genelgede geçen "İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda" ibaresinden  ne anlaşılması gerektiği hakkında
77 20.07.2020 71188846/250/136839 Toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilemeyeceği hakkında
78 20.07.2020 71188846/250/135017 Kaçak yapılarla mücadelede belediyelerin birinci dereceden sorumlu olduğu hakkında
79 20.07.2020 14399437 / 135995 Kira sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüsüne dönüşümü hakkında
80 13.07.2020 71188846 / 250 / 140153 İdareden kiralanan taşınmaz üzerinde bir yapının tesis edilebilmesi için bunun yazılı olarak kurala bağlanması gerektiği, bunun olmaması halinde kiracıların inşa ettikleri taşınmaz için bir hak iddia edemeyeceği gibi kiraya verenin rızası olmaksızın yapılmış olan binanın yıkılmasının, enkazın taşınmasının ve taşınmazın eski durumuna getirilerek iade edilmesi gerektiği hakkında
81 8.07.2020 71188846 / 250 / 132070 Tapu idaresinin belediye başkanının başvurusu ve ilgili meclis kararı ile işlem tesis edebileceği; meclis kararının doğruluğunun ve Kanun’a uygunluğunun mesuliyetinin belediyenin yetkili organlarında ve sorumlu personelinde olduğu hakkında
82 29.06.2020 71188846 / 250 / 132046 Belediye başkanlığı görevi nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kişiden boşalan birlik başkanı vekilliği görevi için yeni seçim yapılması gerektiği hakkında
83 29.06.2020 71188846 / 250 / 132067 Görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkı hakkında
84 29.06.2020 71188846 / 250 / 131962 Toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sözleşmesinin ihalesiz yenilenemeyeceği hakkında
85 23.06.2020 71188846 / 250 / 125601 Belediye ve bağlı idarelerin Cumhurbaşkanlığından izin almadan hizmet binası veya bununla ilgili arsa ya da arazi satın alamayacağı, kamulaştırma yapamayacağı, kiralayamayacağı, yeni inşaat yapamayacağı hakkında
86 22.06.2020 71188846 / 250 / 125908 Belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağı hakkında
87 17.06.2020 71188846 / 250 / 117814 Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden katılma paylarından muaf olduğu hakkında
88 17.06.2020 71188846 / 250 / 118431 Büyükşehir sınırları içindeki yolların sorumluluğunun paylaşımı hakkında
89 11.06.2020 71188846 / 250 / 117728 İmar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olmayacağı hakkında
90 9.06.2020 71188846  /250 / 111538 Katılma paylarından muafiyetin yalnızca kanuni düzenleme ile mümkün olduğu hakkında
91 9.06.2020 71188846 / 250 / 109706 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin şirketlerine işletme hakkının devredilemeyeceği hakkında
92 2.06.2020 71188846 / 250 / 109563 Birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapamayacağı hakkında
93 29.05.2020 71188846 / 250 / 107434 Büyükşehir belediyelerinin kültür varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması ile ilgili görev ve yetkilerinin esasları hakkında
94 12.05.2020 71188846 / 250 / 100102 Mıcır (Agrega) alım işinin gelecek yıllara yaygın veya ertesi yıla geçen ihaleler şeklinde parça parça ihale edilemeyeceği hakkında
95 9.06.2020 14399437 / 114806 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsalar hakkında
96 9.06.2020 14399437 / 114800 Yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece tesis edilecek işlemler hakkında
97 9.06.2020 14399437 / 114797  Kırsal Yerleşik alanda yapılacak imar işlemleri hakkında
98 28.04.2020 14399437 / 91944 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
99 27.04.2020 14399437 / 93230 Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan meclis toplantıları hakkında
100 27.04.2020 71188846 / 250 / 93341 Paintball ve playstation faaliyet konularından eğlence vergisi alınması gerektiği hakkında
101 27.04.2020 71188846 / 250 / 93061 Mahalle sınır değişikliği işlemlerini yürütecek birimin vali tarafından belirleneceği hakkında
102 22.04.2020 71188846 / 250 / 91918 İmarla ilgili harçların yalnızca imar mevzuatı uyarınca konut ve ticaret bölgeleri (ile bunları da ihtiva eden karma alanlar) için ayrı ayrı olmak suretiyle, BKK tarafından belirlenmiş alt ve üst limitler dâhilinde tahsil edilmesi gerektiği hakkında
103 20.04.2020 14399437 / 90223 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
104 20.04.2020 14399437 / 90224 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
105 20.04.2020 71188846 / 250 / 88106 Aynı adreste faaliyette bulunan her bir işletmeci için ayrı ayrı ruhsatlandırma yapılması ve vergilendirmenin de buna göre yapılması gerektiği hakkında
106 9.04.2020 71188846 / 250 / 84292 İlçe belediyelerinin katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğunun bulunduğu, bunun dışında topladığı evsel katı atıkları bertaraf yöntemi olarak diğer gerçek ve tüzel kişilere ait lisanslı yakma tesislerine veremeyeceği hakkında
107 6.04.2020 71188846 / 250 / 82847 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
108 6.04.2020 71188846 / 250 / 82822 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
109 25.03.2020 71188846 / 250 / 75260 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı madde uygulaması hakkında
110 25.03.2020 71188846 / 250 / 75298 Büyükşehirlerdeki katı atık yönetiminde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rolü ve sorumluluğu ile tarifelerin tespit esasları hakkında
111 23.03.2020 71188846 / 250 / 74323 Mahalle muhtarlarının ticaretle uğraşmasında sakınca bulunmadığı, ancak muhtarlık hizmet binasında ticari faaliyette bulunulamayacağı hakkında
112 23.03.2020 71188846 / 250 / 74312 Okulların kendilerine ait olan okul servis araçlarına belediyesince taşıma izni/ruhsatı düzenlenmesi gerektiği hakkında
113 23.03.2020 71188846 / 250 / 74350 Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu olmadığı hakkında
114 18.03.2020 14399437 / 71957  5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında alınacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları bedeli hakkında
115 17.03.2020 14399437 / 70774 Yapı Denetimi firmasının değişmesi durumunda ruhsat tetkik ücreti alınıp alınmayacağı hakkında
116 17.03.2020 14399437 / 70590 Numarataj verme işlemlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkında
117 17.03.2020 14399437 / 70100 Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı hakkında
118 11.03.2020 71188846 / 250 / 60448 Çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin idari yaptırım uygulama yetkileri hakkında
119 2.03.2020 14399437 / 53804 Mezarlık yerlerinin belirlenmesi ve tahsisinin ne şekilde yapılacağı hakkında
120 7.02.2020 71188846 / 250 / 32217 YİKOB’ların maden ruhsatlarından tahsil ettiği işyeri açma izni harcının dağıtım esasları hakkında
121 3.02.2020 71188846 / 250 / 25708 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
122 3.02.2020 71188846-045.02-26138 Encümen kararıyla verilen idari para cezalarına konu eylemlerin tekerrürü halinde katlamalı olarak uygulanan cezalar nedeniyle bir kapatma cezası öngörülmediği hakkında
123 3.02.2020 71188846 / 250 / 26161 Bağlı idareye bedelsiz taşınmaz devrinin 5018/45’e göre yapılması gerektiği hakkında
124 18.02.2020 14399437 / 42095 Belediyelerce sosyal hizmet ve yardım amacıyla kreş ve gündüz bakımevi açılmadan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınması gerektiği hakkında
125 20.01.2020 14399437 / 13357  Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının tahsili usulü hakkında
126 30.12.2019 14399437 / 308515 Belediye Meclis Kararlarının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında
127 30.12.2019 14399437 / 308525 Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında
128 30.12.2019 14399437 / 308534 Mezarlık yerinin belirlenmesi ve mezarlıklardan başka yerlerde defin yapmanın şartları hakkında
129 30.12.2019 14399437 / 308643 Bir dönem belediye başkanlığının ne şekilde tespit edileceği hakkında.
130 27.12.2019 14399437 / 306799 Belde sınırlarının belediye meclisi kararıyla tek taraflı olarak genişletilemeyeceği hakkında
131 27.12.2019 14399437 / 306855 Belediye meclis kararları üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler hakkında
132 27.12.2019 14399437 / 306818 442 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi çerçevesinde mülga köy tüzel kişilikleri tarafından satışı yapılan yerlerde mahalle olarak bağlanılan belediyelerin yetkileri hakkında
133 19.11.2019 71188846-045.02-270961 Hazineye ait olup belediyeye üst hakkı verilen yerde inşa edilecek turizm tesisinin inşaat ve işletme hakkının yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesinin, söz konusu alanda belediye lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmiş olması halinde ve üst hakkı süresini aşmayacak şekilde ve kırk dokuz yıla kadar ihale edilebileceği hakkında
134 6.11.2019 14399437 / 257049 Belediye tarafından ücreti karşılığında zemin etüdü yapılıp yapılamayacağı hakkında
135 6.11.2019 14399437 / 258816 Büyükşehir sınırında kalmayan yerlere su ve kanalizasyon hizmeti götürülüp götürülemeyeceği hakkında
136 6.11.2019 71188846 / 250 / 254123 Çevre ve insan sağlığı ile ilgili belediyeyi ilgilendiren mevzuat hakkında
137 4.11.2019 14399437 / 257065 Görevden Uzaklaştırılan Belediye başkanının mali hakları hakkında
138 4.11.2019 14399437 / 257469 Herhangi bir kurum ya da kişi tarafından işletilmeyen halk plajlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hakkında
139 4.11.2019 71188846-045.02-255164 Belediye sorumluluğundaki genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin tesis edilmesi ve bakım-onarımının yapılması sorumluluğunun belediyelerde olduğu hakkında
140 4.11.2019 71188846 / 250 / 254938 Belediyelerin, borcu olan kişilerin araçlarının hak mahrumiyeti kararlarını noterler vasıtasıyla yürütmesi hakkında
141 4.11.2019 71188846-045.02-255147 İtfaiye denetim raporu ücretinin hesaplanmasında inceleme kapsamındaki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletme faaliyet alanlarının ücrete tabi olacağı hakkında
142 4.11.2019 71188846-045.02-255153 Bir veya iki adet plakası çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir tescil plaka sıra numarası verilmesi gerektiğinden yeniden tahsis ücreti alınması gerektiği hakkında
143 21.10.2019 14399437 / 247156 Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi hakkında
144 10.10.2019 14399437 / 237068 Belediyeler tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların amaç dışı kullanılamayacağı hakkında
145 7.10.2019 14399437 / 230629 Okulların yapı ruhsatı ve bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hakkında
146 7.10.2019 14399437 / 230609 Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalara Numarataj Verilmesi Hakkında
147 7.10.2019 71188846 / 250 / 227894 Belediyelerin 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden olmadığı hakkında
148 7.10.2019 71188846-227936 Büyükşehir belediyelerinin belirlediği araç park yerlerinin gelir dağıtımı esası hakkında
149 2.10.2019 71188846 / 250 / 226575 Belediyenin kamu düzeni ve kamu yararını esas alan ve hukuka uygunluk ve idari faaliyetlerin belirliliği ilkesini zedelemeden sorumluluk alanındaki tahditli ve tahsisli plakalı araçların bu plakalar ve bu plakaların taşıdığı imtiyazlar ile taşımacılık yapma hakkını kaldırabileceği hakkında
150 13.09.2019 14399437 / 213920 Yatırım teşvik belgesi alan inşaatların muafiyeti ve harcamalara katılma paylarının ruhsata ön koşul olarak ileri sürülemeyeceği hakkında
151 27.08.2019 14399437 / 199070 Mahalle ve köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çözümü hakkında
152 21.08.2019 14399437 / 191879 Yapı denetimi kapsamında belediyelerce alınamayacak ücretler hakkında
153 25.07.2019 14399437 / 163309 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin nevi değişikliğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ancak söz konusu şirketlerin ana sözleşmesine yeni bir faaliyet alanı eklenmesinin mümkün olmadığı hk.
154 25.07.2019 14399437 / 171468 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerlerde alınan kararların icrasında belediyelerin görevleri hakkında
155 25.07.2019 14399437 / E.171725 Katı atık toplama ve kaldırımların temizlenmesi hususlarında büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki görev dağılım hakkında
156 23.07.2019 14399437 / 171413 Metruk binalara yapılacak işlemler hakkında
157 24.06.2019 14399437 / E.145442 Vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesini sağlayacak tedbirlerin Belediyelerinin imkân ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde alınması hakkında
158 25.05.2019 14399437 / 122762  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında belirtilen vergi, resim ve harçlarla ilgili indirimlerden yararlanmanın şartları ve madde kapsamında belirtilen münferit yapının ne olduğu hakkında
159 3.05.2019 14399437 / E.93689 İmar barışı kapsamında olmayan binalarda idari para cezalarının durumu hakkında
160 11.03.2019 71188846 / 57596 Belediyeye yeni katılan mahallelerde inşaat izinlerinin ne şekilde verileceği hakkında
161 11.03.2019 71188846 / 57585 Yağmur sularının uzaklaştırılması görevinin hangi belediyede olduğu hakkında
162 11.03.2019 71188846-56776 Büyükşehir belediyesince tahsil edilen müze paylarının dağıtım esasları hakkında
163 7.02.2019 71188846 / 28657 Mahalleye dönüşen köylerde imar uygulamaları nasıl yapılacağı hakkında
164 29.01.2019 71188846-045.02-21453 İmar mevzuatı uygulamaları doğrultusunda bedelsiz yol ve yeşil alan olarak terk edilen alanların işgal edilmesinin ecrimisil yaptırımına tabi olması gerektiği hakkında
165 25.01.2019 71188846 / 19864 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi hakkında