Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
BELEDİYE GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 20.07.2020 14399437 / 135995 Kira sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüsüne dönüşümü hakkında
2 13.07.2020 71188846 / 250 / 140153 İdareden kiralanan taşınmaz üzerinde bir yapının tesis edilebilmesi için bunun yazılı olarak kurala bağlanması gerektiği, bunun olmaması halinde kiracıların inşa ettikleri taşınmaz için bir hak iddia edemeyeceği gibi kiraya verenin rızası olmaksızın yapılmış olan binanın yıkılmasının, enkazın taşınmasının ve taşınmazın eski durumuna getirilerek iade edilmesi gerektiği hakkında
3 8.07.2020 71188846 / 250 / 132070 Tapu idaresinin belediye başkanının başvurusu ve ilgili meclis kararı ile işlem tesis edebileceği; meclis kararının doğruluğunun ve Kanun’a uygunluğunun mesuliyetinin belediyenin yetkili organlarında ve sorumlu personelinde olduğu hakkında
4 29.06.2020 71188846 / 250 / 132046 Belediye başkanlığı görevi nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kişiden boşalan birlik başkanı vekilliği görevi için yeni seçim yapılması gerektiği hakkında
5 29.06.2020 71188846 / 250 / 132067 Görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkı hakkında
6 29.06.2020 71188846 / 250 / 131962 Toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sözleşmesinin ihalesiz yenilenemeyeceği hakkında
7 23.06.2020 71188846 / 250 / 125601 Belediye ve bağlı idarelerin Cumhurbaşkanlığından izin almadan hizmet binası veya bununla ilgili arsa ya da arazi satın alamayacağı, kamulaştırma yapamayacağı, kiralayamayacağı, yeni inşaat yapamayacağı hakkında
8 22.06.2020 71188846 / 250 / 125908 Belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağı hakkında
9 18.06.2020 14399437 / 123827 Kovid 19 sebebiyle seçimi yapılamayan encümen ve ihtisas komisyonu  üyelerinin görev süreleri hakkında
10 17.06.2020 71188846 / 250 / 117814 Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden katılma paylarından muaf olduğu hakkında
11 17.06.2020 71188846 / 250 / 118431 Büyükşehir sınırları içindeki yolların sorumluluğunun paylaşımı hakkında
12 11.06.2020 71188846 / 250 / 117728 İmar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olmayacağı hakkında
13 9.06.2020 71188846  /250 / 111538 Katılma paylarından muafiyetin yalnızca kanuni düzenleme ile mümkün olduğu hakkında
14 9.06.2020 71188846 / 250 / 109706 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin şirketlerine işletme hakkının devredilemeyeceği hakkında
15 2.06.2020 71188846 / 250 / 109563 Birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapamayacağı hakkında
16 29.05.2020 71188846 / 250 / 107434 Büyükşehir belediyelerinin kültür varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması ile ilgili görev ve yetkilerinin esasları hakkında
17 12.05.2020 71188846 / 250 / 100102 Mıcır (Agrega) alım işinin gelecek yıllara yaygın veya ertesi yıla geçen ihaleler şeklinde parça parça ihale edilemeyeceği hakkında
18 9.06.2020 14399437 / 114806 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsalar hakkında
19 9.06.2020 14399437 / 114800 Yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece tesis edilecek işlemler hakkında
20 9.06.2020 14399437 / 114797  Kırsal Yerleşik alanda yapılacak imar işlemleri hakkında
21 28.04.2020 14399437 / 91944 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
22 27.04.2020 14399437 / 93230 Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan meclis toplantıları hakkında
23 27.04.2020 71188846 / 250 / 93341 Paintball ve playstation faaliyet konularından eğlence vergisi alınması gerektiği hakkında
24 27.04.2020 71188846 / 250 / 93061 Mahalle sınır değişikliği işlemlerini yürütecek birimin vali tarafından belirleneceği hakkında
25 22.04.2020 71188846 / 250 / 91918 İmarla ilgili harçların yalnızca imar mevzuatı uyarınca konut ve ticaret bölgeleri (ile bunları da ihtiva eden karma alanlar) için ayrı ayrı olmak suretiyle, BKK tarafından belirlenmiş alt ve üst limitler dâhilinde tahsil edilmesi gerektiği hakkında
26 20.04.2020 14399437 / 90223 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
27 20.04.2020 14399437 / 90224 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
28 20.04.2020 71188846 / 250 / 88106 Aynı adreste faaliyette bulunan her bir işletmeci için ayrı ayrı ruhsatlandırma yapılması ve vergilendirmenin de buna göre yapılması gerektiği hakkında
29 9.04.2020 71188846 / 250 / 84292 İlçe belediyelerinin katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğunun bulunduğu, bunun dışında topladığı evsel katı atıkları bertaraf yöntemi olarak diğer gerçek ve tüzel kişilere ait lisanslı yakma tesislerine veremeyeceği hakkında
30 6.04.2020 71188846 / 250 / 82847 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
31 6.04.2020 71188846 / 250 / 82822 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
32 25.03.2020 71188846 / 250 / 75260 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı madde uygulaması hakkında
33 25.03.2020 71188846 / 250 / 75298 Büyükşehirlerdeki katı atık yönetiminde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rolü ve sorumluluğu ile tarifelerin tespit esasları hakkında
34 23.03.2020 71188846 / 250 / 74323 Mahalle muhtarlarının ticaretle uğraşmasında sakınca bulunmadığı, ancak muhtarlık hizmet binasında ticari faaliyette bulunulamayacağı hakkında
35 23.03.2020 71188846 / 250 / 74312 Okulların kendilerine ait olan okul servis araçlarına belediyesince taşıma izni/ruhsatı düzenlenmesi gerektiği hakkında
36 23.03.2020 71188846 / 250 / 74350 Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu olmadığı hakkında
37 18.03.2020 14399437 / 71957  5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında alınacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları bedeli hakkında
38 17.03.2020 14399437 / 70774 Yapı Denetimi firmasının değişmesi durumunda ruhsat tetkik ücreti alınıp alınmayacağı hakkında
39 17.03.2020 14399437 / 70590 Numarataj verme işlemlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkında
40 17.03.2020 14399437 / 70100 Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı hakkında
41 11.03.2020 71188846 / 250 / 60448 Çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin idari yaptırım uygulama yetkileri hakkında
42 2.03.2020 14399437 / 53804 Mezarlık yerlerinin belirlenmesi ve tahsisinin ne şekilde yapılacağı hakkında
43 7.02.2020 71188846 / 250 / 32217 YİKOB’ların maden ruhsatlarından tahsil ettiği işyeri açma izni harcının dağıtım esasları hakkında
44 3.02.2020 71188846 / 250 / 25708 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
45 3.02.2020 71188846-045.02-26138 Encümen kararıyla verilen idari para cezalarına konu eylemlerin tekerrürü halinde katlamalı olarak uygulanan cezalar nedeniyle bir kapatma cezası öngörülmediği hakkında
46 3.02.2020 71188846 / 250 / 26161 Bağlı idareye bedelsiz taşınmaz devrinin 5018/45’e göre yapılması gerektiği hakkında
47 18.02.2020 14399437 / 42095 Belediyelerce sosyal hizmet ve yardım amacıyla kreş ve gündüz bakımevi açılmadan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınması gerektiği hakkında
48 20.01.2020 14399437 / 13357  Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının tahsili usulü hakkında
49 30.12.2019 14399437 / 308515 Belediye Meclis Kararlarının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında
50 30.12.2019 14399437 / 308525 Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında
51 30.12.2019 14399437 / 308534 Mezarlık yerinin belirlenmesi ve mezarlıklardan başka yerlerde defin yapmanın şartları hakkında
52 30.12.2019 14399437 / 308643 Bir dönem belediye başkanlığının ne şekilde tespit edileceği hakkında.
53 27.12.2019 14399437 / 306799 Belde sınırlarının belediye meclisi kararıyla tek taraflı olarak genişletilemeyeceği hakkında
54 27.12.2019 14399437 / 306855 Belediye meclis kararları üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler hakkında
55 27.12.2019 14399437 / 306818 442 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi çerçevesinde mülga köy tüzel kişilikleri tarafından satışı yapılan yerlerde mahalle olarak bağlanılan belediyelerin yetkileri hakkında
56 19.11.2019 71188846-045.02-270961 Hazineye ait olup belediyeye üst hakkı verilen yerde inşa edilecek turizm tesisinin inşaat ve işletme hakkının yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesinin, söz konusu alanda belediye lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmiş olması halinde ve üst hakkı süresini aşmayacak şekilde ve kırk dokuz yıla kadar ihale edilebileceği hakkında
57 6.11.2019 14399437 / 257049 Belediye tarafından ücreti karşılığında zemin etüdü yapılıp yapılamayacağı hakkında
58 6.11.2019 14399437 / 258816 Büyükşehir sınırında kalmayan yerlere su ve kanalizasyon hizmeti götürülüp götürülemeyeceği hakkında
59 6.11.2019 71188846 / 250 / 254123 Çevre ve insan sağlığı ile ilgili belediyeyi ilgilendiren mevzuat hakkında
60 4.11.2019 14399437 / 257065 Görevden Uzaklaştırılan Belediye başkanının mali hakları hakkında
61 4.11.2019 14399437 / 257469 Herhangi bir kurum ya da kişi tarafından işletilmeyen halk plajlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hakkında
62 4.11.2019 71188846-045.02-255164 Belediye sorumluluğundaki genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin tesis edilmesi ve bakım-onarımının yapılması sorumluluğunun belediyelerde olduğu hakkında
63 4.11.2019 71188846 / 250 / 254938 Belediyelerin, borcu olan kişilerin araçlarının hak mahrumiyeti kararlarını noterler vasıtasıyla yürütmesi hakkında
64 4.11.2019 71188846-045.02-255147 İtfaiye denetim raporu ücretinin hesaplanmasında inceleme kapsamındaki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletme faaliyet alanlarının ücrete tabi olacağı hakkında
65 4.11.2019 71188846-045.02-255153 Bir veya iki adet plakası çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir tescil plaka sıra numarası verilmesi gerektiğinden yeniden tahsis ücreti alınması gerektiği hakkında
66 21.10.2019 14399437 / 247156 Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi hakkında
67 10.10.2019 14399437 / 237068 Belediyeler tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların amaç dışı kullanılamayacağı hakkında
68 7.10.2019 14399437 / 230629 Okulların yapı ruhsatı ve bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hakkında
69 7.10.2019 14399437 / 230609 Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalara Numarataj Verilmesi Hakkında
70 7.10.2019 71188846 / 250 / 227894 Belediyelerin 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden olmadığı hakkında
71 7.10.2019 71188846-227936 Büyükşehir belediyelerinin belirlediği araç park yerlerinin gelir dağıtımı esası hakkında
72 2.10.2019 71188846 / 250 / 226575 Belediyenin kamu düzeni ve kamu yararını esas alan ve hukuka uygunluk ve idari faaliyetlerin belirliliği ilkesini zedelemeden sorumluluk alanındaki tahditli ve tahsisli plakalı araçların bu plakalar ve bu plakaların taşıdığı imtiyazlar ile taşımacılık yapma hakkını kaldırabileceği hakkında
73 13.09.2019 14399437 / 213920 Yatırım teşvik belgesi alan inşaatların muafiyeti ve harcamalara katılma paylarının ruhsata ön koşul olarak ileri sürülemeyeceği hakkında
74 27.08.2019 14399437 / 199070 Mahalle ve köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çözümü hakkında
75 21.08.2019 14399437 / 191879 Yapı denetimi kapsamında belediyelerce alınamayacak ücretler hakkında
76 25.07.2019 14399437 / 163309 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin nevi değişikliğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ancak söz konusu şirketlerin ana sözleşmesine yeni bir faaliyet alanı eklenmesinin mümkün olmadığı hk.
77 25.07.2019 14399437 / 171468 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerlerde alınan kararların icrasında belediyelerin görevleri hakkında
78 25.07.2019 14399437 / E.171725 Katı atık toplama ve kaldırımların temizlenmesi hususlarında büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki görev dağılım hakkında
79 23.07.2019 14399437 / 171413 Metruk binalara yapılacak işlemler hakkında
80 24.06.2019 14399437 / E.145442 Vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesini sağlayacak tedbirlerin Belediyelerinin imkân ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde alınması hakkında
81 25.05.2019 14399437 / 122762  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında belirtilen vergi, resim ve harçlarla ilgili indirimlerden yararlanmanın şartları ve madde kapsamında belirtilen münferit yapının ne olduğu hakkında
82 3.05.2019 14399437 / E.93689 İmar barışı kapsamında olmayan binalarda idari para cezalarının durumu hakkında
83 11.03.2019 71188846 / 57596 Belediyeye yeni katılan mahallelerde inşaat izinlerinin ne şekilde verileceği hakkında
84 11.03.2019 71188846 / 57585 Yağmur sularının uzaklaştırılması görevinin hangi belediyede olduğu hakkında
85 11.03.2019 71188846-56776 Büyükşehir belediyesince tahsil edilen müze paylarının dağıtım esasları hakkında
86 7.02.2019 71188846 / 28657 Mahalleye dönüşen köylerde imar uygulamaları nasıl yapılacağı hakkında
87 29.01.2019 71188846-045.02-21453 İmar mevzuatı uygulamaları doğrultusunda bedelsiz yol ve yeşil alan olarak terk edilen alanların işgal edilmesinin ecrimisil yaptırımına tabi olması gerektiği hakkında
88 25.01.2019 71188846 / 19864 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi hakkında