Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
BELEDİYE GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 22.06.2022 7118846/3889147 Meclis ve encümen kararlarının duyurulmasının KVKK kapsamında değerlendirilmesi hakkında
2 22.06.2022 71188846-622.02/3885553 Belediye meclisi kararı ile çıkarılan ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen yönetmeliklere karşı 2577 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idare mahkemelerinde dava açılabileceği hakkında
3 10.05.2022 14399437/3529550 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesi uyarınca yapılacak taşınmazlar hakkında
4 06.04.2022 14399437/3345979 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak taşınmazların satış süreci hakkında
5 01.04.2022 E-14399437-622.02/3325112 Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme hakkında
6 31.03.2022 7118846/3221093 İşbirliği protokolü imzalanarak ortak hizmet projesinin yürütülüp yürütülemeyeceği hakkında
7 28.03.2022 E-14399437-622.02-3296498 Banka ATM’lerinin kent estetiği açısından değerlendirilmesi hakkında
8 15.03.2022 7118846/622.02/3065458 Norm kadro işlemleri ve stratejik planın hazırlanması hakkında
9 14.03.2022 7118846/622.02/3116436 Evsel katı atık bedellerinin toplanması hakkında
10 08.03.2022 E-14399437-622.02-3118930 Evsel katı atık tarifelerinin uygulanması hakkında
11 02.03.2022 E-14399437-622.02-3065463 Mes’ul Müdürün görevi başında bulunmaması halinde yapılacak işlemler hakkında
12 02.03.2022 14399437/3051912 Elektronik haberleşme istasyonlarında yapı ruhsatı alınması sürecine ilişkin belediyelerin yürüteceği iş ve işlem süreci hakkında
13 02.03.2022 14399437/2924686 Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların satış süreci hakkında
14 28.02.2022 E-14399437-622.02-2929739 Belediye Kanunu’nun 69 uncu maddesi kapsamında satışı yapılan taşınmazların maliyet ve taşınmaz değerlerinin belirlenmesi hakkında
15 15.02.2022 E-14399437-622.02-2958169 Mükerrer idari para cezaları hakkında
16 09.02.2022 E-14399437-622.02-2915284 Belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını yapabileceği şirketler hakkında
17 09.02.2022 E-14399437-622.02-2839733 Deprem sebebiyle hasarlı binalardan emlak vergisinin hangi şartlarda alınıp alınmayacağı hakkında
18 09.02.2022 E-14399437-622.02-2839010 Bina inşaat harcının hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında
19 09.02.2022 E-14399437-622.02-2838259 Büyükşehir olan illerde işgal harcının tahsile yetkili idarenin tespiti hakkında
20 09.02.2022 E-14399437-622.02-2795496 Belediye sınırları içindeki yolların yapım, bakım ve onarımı ile görevli olan belediyelerin; bu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında her türlü tedbirin alınması konusunda sorumluluğunun bulunduğu hakkında
21 09.02.2022 E-14399437-622.02-2565576 Belediyelerin dernek ve vakıflarla ortak hizmet projesi yapması durumunda Valiliklerce istenecek belgeler hakkında
22 03.02.2022 7118846/ 2873902 Belediye meclis üyeliğinin düşmesi hakkında
23 01.02.2022 E-14399437-622.02-2838519 İş Kanunu’na göre ücret pusulasının işçileri elektronik ortamda tebliğ edilmesi hakkında
24 28.01.2022 E-14399437-622.02-2814213 Belediye tarafından satılan taşınmazda malikin tasarruf hakkının kullanılamaz hale gelmesi durumunda taşınmaz bedelinin iadesi hakkında
25 28.01.2022 E-14399437-622.02-2814133 3194 sayılı İmar Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek idari para cezası miktarlarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gerektiği hakkında
26 28.01.2022 E-14399437-622.02-2806171 Özel güvenlik izni ile koruma ve güvenlik planı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında, "Sabotajlara Karşı Koruma Planı" hazırlanmasının gerekli olup olmadığı hakkında
27 26.01.2022 E-14399437-622.02-2793969 Geçici numarataj verilmesine ilişkin esas ve usul hakkında
28 19.01.2022 E-14399437-622.02-2744311 Katı atıkların taşınması ve bertarafı hizmetlerini yürüten Mahalli İdare Birliğinin, tüzük değişikliği yapılarak sahipsiz hayvanların korunması ile ilgili hizmetleri de yürütebileceği hakkında
29 14.01.2022 E-14399437-622.02-2680832 İş makinalarını kullanmak için istihdam edilen personelin sahip olduğu yetki belgeleri (sertifika ve G sınıfı ehliyet) ile hangi tür iş makinalarını kullanabileceği hakkında
30 28.12.2021 E-14399437-622.02-2565568 Belediyelerin gazetelere abone olması ve reklam vermesi hakkında
31 28.12.2021 E-14399437-622.02-2565545 Bütçe içi işletmelerin muhasebe işlemlerinin yapılması hakkında
32 28.12.2021 E-14399437-622.02-1639801 Taşınmazın satışı halinde yapı ruhsatında isim değişikliği hakkında
33 13.12.2021 E-14399437-622.02-2439664 İdari para cezalarına gecikme zammı (faiz) uygulanıp uygulanamayacağı hakkında
34 13.12.2021 E-14399437-622.02-2436841 Mesai Takibinin Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması
35 08.12.2021 7118846/622.02/2357508 Belediye Başkanlarının Yurtdışına Çıkışı
36 08.12.2021 E-14399437-622.02-2320351 Vakıf Üniversitelerinin Bina İnşaat Harcından Muafiyeti
37 08.12.2021 E-14399437-622.02-2105226 Belediye şirket personeline yapılan ödemelerin bütçenin 01 Personel giderleri tertibinde gösterilip gösterilemeyeceği hakkında
38 08.12.2021 E-14399437-622.02-1955207 7261 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikten sonra otopark bedellerinin tahsil edilip henüz otopark yapılmamış olması halinde bu tutarların ilçe belediyelerine aktarılması hakkında
39 08.12.2021 E-14399437-622.02-1842721 İçkili yer bölgesinin güncellenmesi halinde yapılması gereken işlemler hakkında
40 07.12.2021 E-14399437-622.02-2363228 Taşınmaz bedelinin iadesine ilişkin mahkeme kararının yerine getirilmesi hakkında
41 07.12.2021 E-14399437-622.02-2191309 Döner sermaye hizmet bedeli muafiyeti hakkında
42 07.12.2021 7118846/622.02/ 1911425 Belediyelerin mali durumu iyi olmayanlara nakdi yardım yapması hakkında
43 06.12.2021 7118846/2376093 Belediye meclis kararlarının iletileceği Valilik birimi hakkında
44 06.12.2021 E-14399437-622.02-2308087 İdarenin tamamını ilgilendiren harcamaların tek bir birim tarafından gerçekleştirilmesi hakkında
45 29.11.2021 E-14399437-622.02-2309038 Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinin mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik değerlendirme raporu alma zorunluluğu hakkında
46 29.11.2021 E-14399437-622.02-2308399 Evsel katı atık hizmetleri için ücret belirlenmesi aşamasında cadde, sokak, yol, park ve yeşil alanların süpürülmesi ve temizlenmesi işi giderlerinin hesaplamaya dâhil edilip edilmeyeceği hakkında
47 29.11.2021 14399437/2139302 Hal içindeki işyerlerinin kira sürelerinin 10 yılı aşamayacağı hakkında
48 29.11.2021 E-14399437-622.02-1956331 Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazar esnafından evsel katı atık bedeli alınması hakkında
49 29.11.2021 E-14399437-622.02-1955048 Tescilli binalara alınan yapı kayıt belgeleri sonucu mükelleflere vergi tahakkuku oluşturulup oluşturulmayacağı hakkında
50 25.11.2021 E-14399437-622.02-2289319 Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yaptırılması hakkında
51 25.11.2021 E-14399437-622.02-2235353 Evlendirme dosyalarının imha ve saklama süreleri hakkında
52 25.11.2021 E-14399437-622.02-2215018 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki taşınmazlardan emlak vergi alma yetkisi hakkında
53 25.11.2021 E-14399437-622.02-2214856 Sürücü belgesine el konulan personelin iş makinası kullanıp kullanmayacağı hakkında
54 25.11.2021 E-14399437-622.02-2213565 İmar Planı Çalışmalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında
55 25.11.2021 E-14399437-622.02-2213208 İhalesi gerçekleştirilen dosyaların herhangi bir nedenle iptali halinde tellallık harcının iade edilip edilemeyeceği hakkında
56 25.11.2021 E-14399437-622.02-2118158 Ön ödeme suretiyle mutemetlere yapılan kredi işlemleri hakkında
57 25.11.2021 E-14399437-622.02-2118157 Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerindeki sorumluluk hakkında
58 25.11.2021 E-14399437-622.02-2107369 UKOME Genel Kurul Kararı hakkında
59 25.11.2021 E-14399437-622.02-2104915 Otopark Yönetmeliğine göre belediye meclislerinin yetkileri hakkında
60 25.11.2021 E-14399437-622.02-2020817 Hak ediş ödemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur uygulaması hakkında
61 25.11.2021 14399437/1992292 Tahsilatı mümkün olmayan alacakların terkini hakkında
62 25.11.2021 E-14399437-622.02-1955527 Asansör yapılmasında kat maliklerinin onayı hakkında
63 25.11.2021 E-14399437-622.02-1952599 Mahkeme kararının yerine getirilmesi hakkında
64 25.11.2021 E-14399437-622.02-1952245 Aile mezarlıklarının sıra mezar olarak düzenlenmesi hakkında
65 25.11.2021 14399437/1824491 Kırsal mahallelerde eski yapılaşmalar hakkında 6360 sayılı Kanun’un Geçici 1 nci maddesi uygulaması hakkında
66 25.11.2021 E-14399437-622.02-1799053 Belediyelerin farklı tarifelerde vergi ve harç tahsilatı hakkında
67 25.11.2021 7118846/622.02/2298115 Kazı Ruhsatları hakkında
68 24.11.2021 7118846/622.02/2290575 Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği Hakkında
69 25.10.2021 E-14399437-622.02-2101476 İl Özel İdarelerinin harç ve katılma payı muafiyeti hakkında
70 25.10.2021 E-14399437-622.02-2020825 Yapı kayıt belgeli yapıların cins değişikliği işlemlerinde cins tashihi harcının Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğünce  tahsil edileceği hakkında
71 13.10.2021 7118846/1965050 İmar Kanunu’na göre düzenlenen idari para cezalarında indirin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
72 30.09.2021 7118846/622.02/1857020 Toplu taşıma hizmetleri ve ticari taşımacılık hakkında
73 21.09.2021 7118846/622.02/1622838 5216 ve 5393 Sayılı Kanunlarda yer alan "kırsal mahalle" ve "kırsal yerleşik alan" tespiti hakkında
74 14.09.2021 7118846/622.02/1710068 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması hakkında
75 10.09.2021 E-1439943/622.02/1657690 Siyasi partilerin sahibi olduğu taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
76 08.09.2021 E-14399437-622.02/16815008 Güneş enerji santrallerinde bina inşaat harcı hesaplanması, çatı üstünde kurulan santrallerin yapı ruhsatına tabi olup olmadığı, Otopark Yönetmeliğine göre otopark bedelinin alınması hakkında
77 27.08.2021 E-14399437-622.02-1612157 Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ödenekleri ile personel ödenekleri arasında ödenek aktarımı yapılıp yapılmayacağı hakkında
78 27.08.2021 E-14399437-622.02-1605213 İçkili lokanta işyerinden eğlence vergisi alınması hakkında
79 25.08.2021 7118846/622.02/1570775 Kira artış oranı hakkında
80 25.08.2021 14399437/1534981 Ecrimisil işlemleri hakkında
81 23.08.2021 E-14399437-622.02-1559924 Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanına yapılacak ödemeler hakkında
82 19.08.2021 E-14399437-622.02-1543442 Belediye Meclis üyeliliğinde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/Bc maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden ve emekli keseneği yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında
83 18.08.2021 E-14399437-622.02-1536028 Planda tarım alanında kalan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım dışı konut yapılması uygun görülen taşınmazlarda yapılacak yapılara ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüş bildirmediği ya da yapılaşma koşullarının Belediye tarafından verilmesi gereken durumlarda nasıl işlem yapılması gerektiği hakkında
84 18.08.2021 E-14399437-622.02-1534217 İhale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük olmamak kaydı ile- yeniden ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı, alıcının yatırmış olduğu bedelin iadesi gerekip gerekmediği hakkında
85 16.08.2021 7118846/622.02/1525384 İhalesi tamamlanan kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapılması hakkında
86 16.08.2021 7118846/622.02/1525323 Belediye taşınmazlarının peşin ve taksitle satışı hakkında
87 16.08.2021 14399437/1502174 Mezarlık vasıflı taşınmazın devir, tescil işlemleri hakkında
88 11.08.2021 E-14399437-622.02-1495479 Mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hakkında
89 11.08.2021 E-14399437-622.02-1488605 Kamu kurumuna tahsisli olan taşınmazın ruhsat harç ve bedellerinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
90 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478453 Hapis cezası ile cezalandırılan Belediye Başkanına mahkumiyet süresince maaş ödemesini yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranlarda yapılacağı hakkında
91 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478211 İcra müdürlüklerince yüklenicilerin doğmuş ve/veya doğacak tüm hak ve alacakları üzerine haciz konulması durumunda, teminatlarının icra müdürlüklerinin haciz bildirimlerine istinaden haczedilip haczedilemeyeceği hakkında
92 11.08.2021 E-14399437-622.02-1477995 Belediye lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne şekilde ödenmesi gerektiği
93 09.08.2021 E-14399437-622.02-1354045 İhaleyle ilgili rüşvet, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerini aklama, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık gibi suçları işledikleri anlaşılan ve bu durum mahkeme kararı ile sabit olan hususların yüklenici açısından taahhüdü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme olarak ele alınması, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yüklenicinin kesin teminatının (teminat mektubunun) gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilebileceği hakkında
94 6.08.2021 E-14399437-622.02-1449503 Belediye Başkanlığı ve yüklenici firma arasında imzalanan ihale sözleşmesinde geçen “… 7 taksitle ödenecektir gün içinde ödenir” ifadesinin neyi kastettiği hakkında
95 4.08.2021 E-14399437-622.02-1449902 HES inşaatında kullanılan elektrik enerjisinin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası kapsamında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
96 04.08.2021 71188846/622.02/1444303 Koronovirüs Salgını Nedeniyle İşgal Harcı Alınmaması hakkında
97 03.08.2021 7118846/622.02/1428970 Belediyelerin Farklı Otopark Bedeli Belirleme Yetkisi hakkında
98 05.07.2021 118846/622.02/1205212 Belgelerin saklanma süresi ve imha edilmesi hakkında
99 01.07.2021 118846/622.02/1126336 Birliklerin feshedilmesi süreci hakkında
100 01.07.2021 E-14399437-622.03-1124131 Belediyelerce talep edilen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının yasal dayanağı hakkında
101 16.06.2021 7118846/622.02/1102355 Elektronik ortamda üretilen evrakların kanıtlayıcı belge olarak eklenip eklenmeyeceği hakkında
102 16.06.2021 7118846/622.02/1030037 Stratejik planın güncellenmesi halinde yapılması gereken işlemler hakkında
103 16.06.2021 7118846/622.02/1011126 Faaliyetten men cezasının yanında para cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hakkında
104 16.06.2021 E-14399437-622.02-10033178 Denetim Komisyonunun denetim yapamadığına ilişkin rapor ve tutanakların hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin temin ve icrası hakkında
105 16.06.2021 E-14399437-622.02-1006020 Kamulaştırma bedelinin vekile ödenip ödenmeyeceği hakkında
106 16.06.2021 E-14399437-622.02-1003830 Belediye mücavir alanına dahil edilen alanlarda altyapı hizmetlerinin (yol, su, kanalizasyon) hangi kurum tarafından yerine getirileceği hakkında
107 14.06.2021 7118846/622.02/1001533 Özel eğitim kurumları, yurtlar ve pansiyonların belediye vergi, harç ve katılma paylarından muafiyeti hakkında
108 14.06.2021 7118846/622.02/991828 Ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hakkında
109 14.06.2021 7118846/622.02/991541 İhale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları hakkında
110 14.06.2021 E-14399437-622.02-989192 Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığının eğitim kurumu olup olmadığı ve harcamalara katılma paylarından muaf olup olmadıkları hakkında
111 14.06.2021 E-14399437-622.02-988887 Ambalaj atıklarının toplanması işinin pandemi nedeniyle ihale yapılmadan protokol ile yaptırılması hakkında
112 14.06.2021 E-14399437-622.02-945252 Belediye şirketi hesabında bulunan nakit tutarın, banka yatırım hesabında değerlendirilmesi hakkında
113 04.06.2021 7118846/622.02/1023064 Partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi hakkında
114 04.06.2021 E-14399437-622.02-1003941 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerinden ilçe belediyesine bağlanan yerlerden 2464 sayılı Kanuna göre alınması gereken elektrik havagazı ve tüketim vergisinin tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı hakkında
115 27.05.2021 E-14399437-622.02-965436 Belediye Başkanının üniversitede ücretli ders vermesi hakkında
116 21.05.2021 7118846/622.02/959670 Turizm Teşvik Belgeli Tesislerinin İndirimli Su Ücreti Ödeyip Ödeyemeyeceği hakkında
117 06.05.2021 E-14399437-622.02-907855 Kaynak suyu kiralama sözleşmelerinde kira bedelinin arttırılması hakkında
118 05.05.2021 7118846/622.02/912371 Küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerin yapı ruhsatı ve diğer ücretlerden muafiyet durumu
119 05.05.2021 7118846/622.02/911992 Asgari ölçüde metrekare birim değerlerin tespitinde ada parsel ölçeğinde belirleme hakkında
120 04.05.2021 71188846/622.02/897288 Büyükşehir olan illerde madenlerden alınan belediye payı hakkında
121 28.04.2021 7118846/622.02/864774 Yatırım Teşvik Belgesinin muaf olduğu harçlar hakkında
122 28.04.2021 7118846/622.02/854607 Kullanım amacı değişikliği sonrası imar ile ilgili harçların alınıp alınmayacağı hakkında
123 28.04.2021 7118846/622.02/854521 Açık hava düğün salonu ruhsatlandırılması hakkında
124 28.04.2021 E-14399437-622.02-859632 Zincir Market Mağazaların Sınırlandırılması hakkında
125 26.04.2021 E-14399437-622.02-854999 Yargılama sürecine dahil olunması hakkında
126 22.04.2021 14399437/ 622.02/818759 Bütçe içi işletmelerin ticari indirim yapabilmesi hakkında
127 22.04.2021 14399437/ 622.02/818543 Enerji nakil hatlarının belediyeler tarafından yapılabilmesi hakkında
128 22.04.2021 14399437/ 622.02/804324 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen firmaya ödenecek tazminat hakkında
129 16.04.2021 E-14399437-622-02774803 Kapanan yollar ve yol fazlaları olarak “yoldan ihdas” ile belediye adına tescil edilen taşınmazların satışı hakkında
130 14.04.2021 14399437/602.02/774528 Belediyelerin su ücretlerinde indirim yapma yetkisi hakkında
131 12.04.2021 E-14399437-622.02-767579 Kendisini ilgilendiren konularda kat malikinin oy hakkı hakkında
132 07.04.2021 118846/622.02/713027 İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlendiği hakkında
133 05.04.2021 14399437/ 622.02/708102 Ticari Amaçlı Binalarda Yangın Söndürme Dolabı hakkında
134 02.04.2021 E-14399437-622.02-675833 6306 sayılı Kanun çerçevesinde riskli yapı şerhi konulmamış taşınmazlarda yeniden yapı yapmak üzere yapılan başvuruların yapı ruhsatı veya otopark harcına (bedeli) tabi olup olmadığı hakkında
135 02.04.2021 7118846/622.02/663338 Skuter İşletmeciliği İşgal Harcı hakkında
136 01.04.2021 7118846/622.02/680597 Toptancı Hallerinde Hizmet Bedeli hakkında
137 01.04.2021 7118846/622.02/680384 İhalede Tahmin Edilen Bedel hakkında
138 30.03.2021 E-14399437-622.02-914619 Protokolün geçerliliği sorunu hakkında
139 30.03.2021 E-14399437-622.02-659865 Hisseli belediye taşınmazlarının diğer hissedarlara doğrudan satışının yapılması hakkında
140 30.03.2021 E-14399437-622.02-649989 İl Özel İdaresi yetki sınırlarında kalan yerlerde İl Genel Meclisince onaylanan imar planlarının askı sürecinde yapılan itirazların hangi birim tarafından ve nasıl değerlendirileceği hakkında
141 30.03.2021 7118846/622.02/454993 Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması hakkında
142 30.03.2021 7118846/622.02/454613 Araç Park Yerleri hakkında
143 23.03.2021 7118846/622.02/582252 Ortak Hizmet Projesi hakkında
144 22.03.2021 7118846/622.02/ 582854 Nakden ve defaten ödenecek olan yapılandırılmış borç için yine borca dair açılmış bulunan yapılandırma öncesi icra takibinden doğan avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının müvekkilden tahsil edilip edilemeyeceği hakkında
145 16.03.2021 14399437/328900 Meclis kararlarında tüm üyelerin imzaları hakkında
146 15.03.2021 E-14399437-622.02-454281 Bina inşaat harcının muafiyetleri ve istisnaları hakkında
147 09.03.2021 7118846/622.02/453925 İhalede özel şartlar hakkında
148 09.03.2021 7118846/622.02/452191 Encümen sayısı hakkında 
149 01.03.2021 7118846/622.02/389267 İcra inkâr tazminatının 7256 Sayılı Kanun kapsamında anapara alacağı mı yoksa fer’i alacak olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hakkında
150 08.02.2021 E-14399437-622.02-214598 Güneş Enerji Santrali Bina Ruhsat Harcı hakkında
151 23.12.2020 14399437/247266 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yıkım kararları hakkında
152 18.12.2020 E.14399437-622.02-272696 2020/27 sayılı Genelgede geçen "İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda" ibaresinden  ne anlaşılması gerektiği hakkında
153 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Paydaş çoğunluğuna dayanan kira sözleşmeleri hakkında
154 10.09.2020 14399437/181461 Belediyelerin mühür taleplerine ilişkin valiliklerce yapılacak işlemler hakkında
155 20.07.2020 71188846/250/136839 Toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilemeyeceği hakkında
156 20.07.2020 71188846/250/135017 Kaçak yapılarla mücadelede belediyelerin birinci dereceden sorumlu olduğu hakkında
157 20.07.2020 14399437 / 135995 Kira sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüsüne dönüşümü hakkında
158 13.07.2020 71188846 / 250 / 140153 İdareden kiralanan taşınmaz üzerinde bir yapının tesis edilebilmesi için bunun yazılı olarak kurala bağlanması gerektiği, bunun olmaması halinde kiracıların inşa ettikleri taşınmaz için bir hak iddia edemeyeceği gibi kiraya verenin rızası olmaksızın yapılmış olan binanın yıkılmasının, enkazın taşınmasının ve taşınmazın eski durumuna getirilerek iade edilmesi gerektiği hakkında
159 8.07.2020 71188846 / 250 / 132070 Tapu idaresinin belediye başkanının başvurusu ve ilgili meclis kararı ile işlem tesis edebileceği; meclis kararının doğruluğunun ve Kanun’a uygunluğunun mesuliyetinin belediyenin yetkili organlarında ve sorumlu personelinde olduğu hakkında
160 29.06.2020 71188846 / 250 / 132046 Belediye başkanlığı görevi nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kişiden boşalan birlik başkanı vekilliği görevi için yeni seçim yapılması gerektiği hakkında
161 29.06.2020 71188846 / 250 / 132067 Görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkı hakkında
162 29.06.2020 71188846 / 250 / 131962 Toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sözleşmesinin ihalesiz yenilenemeyeceği hakkında
163 23.06.2020 71188846 / 250 / 125601 Belediye ve bağlı idarelerin Cumhurbaşkanlığından izin almadan hizmet binası veya bununla ilgili arsa ya da arazi satın alamayacağı, kamulaştırma yapamayacağı, kiralayamayacağı, yeni inşaat yapamayacağı hakkında
164 22.06.2020 71188846 / 250 / 125908 Belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağı hakkında
165 17.06.2020 71188846 / 250 / 117814 Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden katılma paylarından muaf olduğu hakkında
166 17.06.2020 71188846 / 250 / 118431 Büyükşehir sınırları içindeki yolların sorumluluğunun paylaşımı hakkında
167 11.06.2020 71188846 / 250 / 117728 İmar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olmayacağı hakkında
168 9.06.2020 71188846  /250 / 111538 Katılma paylarından muafiyetin yalnızca kanuni düzenleme ile mümkün olduğu hakkında
169 9.06.2020 71188846 / 250 / 109706 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin şirketlerine işletme hakkının devredilemeyeceği hakkında
170 2.06.2020 71188846 / 250 / 109563 Birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapamayacağı hakkında
171 29.05.2020 71188846 / 250 / 107434 Büyükşehir belediyelerinin kültür varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması ile ilgili görev ve yetkilerinin esasları hakkında
172 12.05.2020 71188846 / 250 / 100102 Mıcır (Agrega) alım işinin gelecek yıllara yaygın veya ertesi yıla geçen ihaleler şeklinde parça parça ihale edilemeyeceği hakkında
173 9.06.2020 14399437 / 114806 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsalar hakkında
174 9.06.2020 14399437 / 114800 Yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece tesis edilecek işlemler hakkında
175 9.06.2020 14399437 / 114797  Kırsal Yerleşik alanda yapılacak imar işlemleri hakkında
176 28.04.2020 14399437 / 91944 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
177 27.04.2020 14399437 / 93230 Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan meclis toplantıları hakkında
178 27.04.2020 71188846 / 250 / 93341 Paintball ve playstation faaliyet konularından eğlence vergisi alınması gerektiği hakkında
179 27.04.2020 71188846 / 250 / 93061 Mahalle sınır değişikliği işlemlerini yürütecek birimin vali tarafından belirleneceği hakkında
180 22.04.2020 71188846 / 250 / 91918 İmarla ilgili harçların yalnızca imar mevzuatı uyarınca konut ve ticaret bölgeleri (ile bunları da ihtiva eden karma alanlar) için ayrı ayrı olmak suretiyle, BKK tarafından belirlenmiş alt ve üst limitler dâhilinde tahsil edilmesi gerektiği hakkında
181 20.04.2020 14399437 / 90223 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
182 20.04.2020 14399437 / 90224 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
183 20.04.2020 71188846 / 250 / 88106 Aynı adreste faaliyette bulunan her bir işletmeci için ayrı ayrı ruhsatlandırma yapılması ve vergilendirmenin de buna göre yapılması gerektiği hakkında
184 9.04.2020 71188846 / 250 / 84292 İlçe belediyelerinin katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğunun bulunduğu, bunun dışında topladığı evsel katı atıkları bertaraf yöntemi olarak diğer gerçek ve tüzel kişilere ait lisanslı yakma tesislerine veremeyeceği hakkında
185 6.04.2020 71188846 / 250 / 82847 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
186 6.04.2020 71188846 / 250 / 82822 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
187 25.03.2020 71188846 / 250 / 75260 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı madde uygulaması hakkında
188 25.03.2020 71188846 / 250 / 75298 Büyükşehirlerdeki katı atık yönetiminde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rolü ve sorumluluğu ile tarifelerin tespit esasları hakkında
189 23.03.2020 71188846 / 250 / 74323 Mahalle muhtarlarının ticaretle uğraşmasında sakınca bulunmadığı, ancak muhtarlık hizmet binasında ticari faaliyette bulunulamayacağı hakkında
190 23.03.2020 71188846 / 250 / 74312 Okulların kendilerine ait olan okul servis araçlarına belediyesince taşıma izni/ruhsatı düzenlenmesi gerektiği hakkında
191 23.03.2020 71188846 / 250 / 74350 Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu olmadığı hakkında
192 18.03.2020 14399437 / 71957  5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında alınacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları bedeli hakkında
193 17.03.2020 14399437 / 70774 Yapı Denetimi firmasının değişmesi durumunda ruhsat tetkik ücreti alınıp alınmayacağı hakkında
194 17.03.2020 14399437 / 70590 Numarataj verme işlemlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkında
195 17.03.2020 14399437 / 70100 Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı hakkında
196 11.03.2020 71188846 / 250 / 60448 Çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin idari yaptırım uygulama yetkileri hakkında
197 2.03.2020 14399437 / 53804 Mezarlık yerlerinin belirlenmesi ve tahsisinin ne şekilde yapılacağı hakkında
198 7.02.2020 71188846 / 250 / 32217 YİKOB’ların maden ruhsatlarından tahsil ettiği işyeri açma izni harcının dağıtım esasları hakkında
199 3.02.2020 71188846 / 250 / 25708 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
200 3.02.2020 71188846-045.02-26138 Encümen kararıyla verilen idari para cezalarına konu eylemlerin tekerrürü halinde katlamalı olarak uygulanan cezalar nedeniyle bir kapatma cezası öngörülmediği hakkında
201 3.02.2020 71188846 / 250 / 26161 Bağlı idareye bedelsiz taşınmaz devrinin 5018/45’e göre yapılması gerektiği hakkında
202 18.02.2020 14399437 / 42095 Belediyelerce sosyal hizmet ve yardım amacıyla kreş ve gündüz bakımevi açılmadan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınması gerektiği hakkında
203 20.01.2020 14399437 / 13357  Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının tahsili usulü hakkında
204 30.12.2019 14399437 / 308515 Belediye Meclis Kararlarının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında
205 30.12.2019 14399437 / 308525 Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında
206 30.12.2019 14399437 / 308534 Mezarlık yerinin belirlenmesi ve mezarlıklardan başka yerlerde defin yapmanın şartları hakkında
207 30.12.2019 14399437 / 308643 Bir dönem belediye başkanlığının ne şekilde tespit edileceği hakkında.
208 27.12.2019 14399437 / 306799 Belde sınırlarının belediye meclisi kararıyla tek taraflı olarak genişletilemeyeceği hakkında
209 27.12.2019 14399437 / 306855 Belediye meclis kararları üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler hakkında
210 27.12.2019 14399437 / 306818 442 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi çerçevesinde mülga köy tüzel kişilikleri tarafından satışı yapılan yerlerde mahalle olarak bağlanılan belediyelerin yetkileri hakkında
211 19.11.2019 71188846-045.02-270961 Hazineye ait olup belediyeye üst hakkı verilen yerde inşa edilecek turizm tesisinin inşaat ve işletme hakkının yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesinin, söz konusu alanda belediye lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmiş olması halinde ve üst hakkı süresini aşmayacak şekilde ve kırk dokuz yıla kadar ihale edilebileceği hakkında
212 6.11.2019 14399437 / 257049 Belediye tarafından ücreti karşılığında zemin etüdü yapılıp yapılamayacağı hakkında
213 6.11.2019 14399437 / 258816 Büyükşehir sınırında kalmayan yerlere su ve kanalizasyon hizmeti götürülüp götürülemeyeceği hakkında
214 6.11.2019 71188846 / 250 / 254123 Çevre ve insan sağlığı ile ilgili belediyeyi ilgilendiren mevzuat hakkında
215 4.11.2019 14399437 / 257065 Görevden Uzaklaştırılan Belediye başkanının mali hakları hakkında
216 4.11.2019 14399437 / 257469 Herhangi bir kurum ya da kişi tarafından işletilmeyen halk plajlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hakkında
217 4.11.2019 71188846-045.02-255164 Belediye sorumluluğundaki genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin tesis edilmesi ve bakım-onarımının yapılması sorumluluğunun belediyelerde olduğu hakkında
218 4.11.2019 71188846 / 250 / 254938 Belediyelerin, borcu olan kişilerin araçlarının hak mahrumiyeti kararlarını noterler vasıtasıyla yürütmesi hakkında
219 4.11.2019 71188846-045.02-255147 İtfaiye denetim raporu ücretinin hesaplanmasında inceleme kapsamındaki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletme faaliyet alanlarının ücrete tabi olacağı hakkında
220 4.11.2019 71188846-045.02-255153 Bir veya iki adet plakası çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir tescil plaka sıra numarası verilmesi gerektiğinden yeniden tahsis ücreti alınması gerektiği hakkında
221 21.10.2019 14399437 / 247156 Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi hakkında
222 10.10.2019 14399437 / 237068 Belediyeler tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların amaç dışı kullanılamayacağı hakkında
223 7.10.2019 14399437 / 230629 Okulların yapı ruhsatı ve bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hakkında
224 7.10.2019 14399437 / 230609 Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalara Numarataj Verilmesi Hakkında
225 7.10.2019 71188846 / 250 / 227894 Belediyelerin 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden olmadığı hakkında
226 7.10.2019 71188846-227936 Büyükşehir belediyelerinin belirlediği araç park yerlerinin gelir dağıtımı esası hakkında
227 2.10.2019 71188846 / 250 / 226575 Belediyenin kamu düzeni ve kamu yararını esas alan ve hukuka uygunluk ve idari faaliyetlerin belirliliği ilkesini zedelemeden sorumluluk alanındaki tahditli ve tahsisli plakalı araçların bu plakalar ve bu plakaların taşıdığı imtiyazlar ile taşımacılık yapma hakkını kaldırabileceği hakkında
228 13.09.2019 14399437 / 213920 Yatırım teşvik belgesi alan inşaatların muafiyeti ve harcamalara katılma paylarının ruhsata ön koşul olarak ileri sürülemeyeceği hakkında
229 27.08.2019 14399437 / 199070 Mahalle ve köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çözümü hakkında
230 21.08.2019 14399437 / 191879 Yapı denetimi kapsamında belediyelerce alınamayacak ücretler hakkında
231 25.07.2019 14399437 / 163309 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin nevi değişikliğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ancak söz konusu şirketlerin ana sözleşmesine yeni bir faaliyet alanı eklenmesinin mümkün olmadığı hk.
232 25.07.2019 14399437 / 171468 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerlerde alınan kararların icrasında belediyelerin görevleri hakkında
233 25.07.2019 14399437 / E.171725 Katı atık toplama ve kaldırımların temizlenmesi hususlarında büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki görev dağılım hakkında
234 23.07.2019 14399437 / 171413 Metruk binalara yapılacak işlemler hakkında
235 24.06.2019 14399437 / E.145442 Vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesini sağlayacak tedbirlerin Belediyelerinin imkân ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde alınması hakkında
236 25.05.2019 14399437 / 122762  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında belirtilen vergi, resim ve harçlarla ilgili indirimlerden yararlanmanın şartları ve madde kapsamında belirtilen münferit yapının ne olduğu hakkında
237 3.05.2019 14399437 / E.93689 İmar barışı kapsamında olmayan binalarda idari para cezalarının durumu hakkında
238 12.03.2019 71188846-622.02/E.58065 Kira artışlarında uygulanacak oranlar hakkında
239 11.03.2019 71188846 / 57596 Belediyeye yeni katılan mahallelerde inşaat izinlerinin ne şekilde verileceği hakkında
240 11.03.2019 71188846 / 57585 Yağmur sularının uzaklaştırılması görevinin hangi belediyede olduğu hakkında
241 11.03.2019 71188846-56776 Büyükşehir belediyesince tahsil edilen müze paylarının dağıtım esasları hakkında
242 7.02.2019 71188846-622.02/E.29570 Büyükşehir olan illerde eğlence vergisinin tahsili hakkında
243 7.02.2019 71188846 / 28657 Mahalleye dönüşen köylerde imar uygulamaları nasıl yapılacağı hakkında
244 29.01.2019 71188846-045.02-21453 İmar mevzuatı uygulamaları doğrultusunda bedelsiz yol ve yeşil alan olarak terk edilen alanların işgal edilmesinin ecrimisil yaptırımına tabi olması gerektiği hakkında
245 25.01.2019 71188846 / 19864 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi hakkında