Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
BELEDİYE GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 05.12.2023 71188846-622.02/8087551 Dini tesis alanı ve numarataj işlemleri hakkında
2 03.07.2023 14399437/ 6413209 Kamuya terk edilen yerin kiralamaya konu edilmesi hakkında
3 14.03.2023 71188846-045.02-5770520 Kent konseyi yürütme kurulu tarafından alınan kararların geri alınması veya iptali hakkında
4 24.02.2023 7118846/5821022 Sulh ile tasfiye yetkisinin hangi hallerde kim tarafından kullanılabileceği hakkında
5 26.01.2023 71188846-622.02/5632914 Taksi plakaları sayısının artırılması ve tahsisi hakkında
6 22.12.2022 E-14399437-622.02-5341170 Belediye meclisinde alınacak kararların geçerliliği hakkında
7 13.12.2022 14399437/5202451 Organize sanayi bölgelerinde taşınmaz satışları hakkında
8 08.12.2022 14399437-622.02-4930208 3194 sayılı İmar Kanunu Uyarınca Yapı Sahibine Uygulanan İdari Para Cezalarının Mirasçılarından Tahsil Edilmeyeceği hakkında
9 06.12.2022 E-14399437-622.02-5194236 Yağmur Sularının Uzaklaştırılması hakkında
10 10.10.2022 E-14399437-622.02-4717471 Kaynak sularına belediyelerce özel işaret konulması halinde kaynak suları harcının alınması, bu yönde bir denetim söz konusu değilse sözü edilen harcın alınmaması gerektiği hakkında
11 04.10.2022 E-14399437-622.02-4629992 Belediyesince teknik personeli bulunmaması sebebi ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerince verilmesi istenen yapı ruhsatına ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler hakkında
12 12.09.2022 E-14399437-622.02-4509797 Numarataj işlemlerinin 6360 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı, diğer durumlarda 3194 sayılı İmar Kanununun cari hükümleri uyarınca da numara verme işlemlerinin uygulanabileceği hakkında
13 24.08.2022 14399437-622.02-4396477 İmar mevzuatı uyarınca tahsil olunan idari para cezalarının, aynı fiil nedeniyle Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edileceği hakkında
14 23.08.2022 7118846/622.02/ 4395576 Yeraltı sularının belediyelerin tasarrufu hakkında
15 17.08.2022 7118846/4346548 Encümen üyeliği ve başkanlığının hangi durumlarda kimler tarafından yerine getirilebileceği hakkında
16 28.07.2022 7118846/622.02/4194371 Büyükşehir ilçe belediyelerinin nazım imar planı uygulamaları hakkında
17 25.07.2022 E-14399437-622.02- 4169256 Belediye zabıtasının trafik ile ilgili yetkileri hakkında
18 21.07.2022 E-14399437-622.02-3575151 Büyükşehir statüsüne geçmeden önce ilçe belediyeleri tarafından verilen ticari taksi plakaları ve ticari taksi durak yerlerinin hangi belediye tarafından kiraya verileceği hakkında
19 06.07.2022 14399437/622.02-4061013 Büyükşehir belediye sınırlarındaki yolların sorumluluğunun hangi idareye ait olduğu hakkında
20 06.07.2022 E-14399437-045.02-4032956 KYK yurtlarından katı atık bedeli alınıp alınamayacağı hakkında
21 01.07.2022 14399437-520-E.4036828 Belediye meclis üyesinin başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli aylığının kesilmemesi gerektiği hakkında
22 22.06.2022 7118846/3889147 Meclis ve encümen kararlarının duyurulmasının KVKK kapsamında değerlendirilmesi hakkında
23 22.06.2022 71188846-622.02/3885553 Belediye meclisi kararı ile çıkarılan ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen yönetmeliklere karşı 2577 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idare mahkemelerinde dava açılabileceği hakkında
24 10.05.2022 14399437/3529550 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesi uyarınca yapılacak taşınmazlar hakkında
25 18.04.2022 71188846/622.02/E.3467994 Toplu taşımada gelir desteği ve toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar hakkında
26 06.04.2022 14399437/3345979 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak taşınmazların satış süreci hakkında
27 01.04.2022 E-14399437-622.02/3325112 Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme hakkında
28 31.03.2022 7118846/3221093 İşbirliği protokolü imzalanarak ortak hizmet projesinin yürütülüp yürütülemeyeceği hakkında
29 28.03.2022 E-14399437-622.02-3296498 Banka ATM’lerinin kent estetiği açısından değerlendirilmesi hakkında
30 15.03.2022 7118846/622.02/3065458 Norm kadro işlemleri ve stratejik planın hazırlanması hakkında
31 14.03.2022 7118846/622.02/3116436 Evsel katı atık bedellerinin toplanması hakkında
32 08.03.2022 E-14399437-622.02-3118930 Evsel katı atık tarifelerinin uygulanması hakkında
33 02.03.2022 E-14399437-622.02-3065463 Mes’ul Müdürün görevi başında bulunmaması halinde yapılacak işlemler hakkında
34 02.03.2022 14399437/3051912 Elektronik haberleşme istasyonlarında yapı ruhsatı alınması sürecine ilişkin belediyelerin yürüteceği iş ve işlem süreci hakkında
35 02.03.2022 14399437/2924686 Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların satış süreci hakkında
36 28.02.2022 E-14399437-622.02-2929739 Belediye Kanunu’nun 69 uncu maddesi kapsamında satışı yapılan taşınmazların maliyet ve taşınmaz değerlerinin belirlenmesi hakkında
37 28.02.2022 E-53773008-622.02-2994045 Belediye meclis üyesinin görevinden ayrıldıktan sonra 1 yıl içerisinde aynı belediyede herhangi işçi kadrosu ile sözleşmeli personel pozisyonunda görev alamayacağı hakkında
38 15.02.2022 E-14399437-622.02-2958169 Mükerrer idari para cezaları hakkında
39 09.02.2022 E-14399437-622.02-2915284 Belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını yapabileceği şirketler hakkında
40 09.02.2022 E-14399437-622.02-2839733 Deprem sebebiyle hasarlı binalardan emlak vergisinin hangi şartlarda alınıp alınmayacağı hakkında
41 09.02.2022 E-14399437-622.02-2839010 Bina inşaat harcının hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında
42 09.02.2022 E-14399437-622.02-2838259 Büyükşehir olan illerde işgal harcının tahsile yetkili idarenin tespiti hakkında
43 09.02.2022 E-14399437-622.02-2795496 Belediye sınırları içindeki yolların yapım, bakım ve onarımı ile görevli olan belediyelerin; bu yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında her türlü tedbirin alınması konusunda sorumluluğunun bulunduğu hakkında
44 09.02.2022 E-14399437-622.02-2565576 Belediyelerin dernek ve vakıflarla ortak hizmet projesi yapması durumunda Valiliklerce istenecek belgeler hakkında
45 03.02.2022 7118846/ 2873902 Belediye meclis üyeliğinin düşmesi hakkında
46 01.02.2022 E-14399437-622.02-2838519 İş Kanunu’na göre ücret pusulasının işçileri elektronik ortamda tebliğ edilmesi hakkında
47 28.01.2022 E-14399437-622.02-2814213 Belediye tarafından satılan taşınmazda malikin tasarruf hakkının kullanılamaz hale gelmesi durumunda taşınmaz bedelinin iadesi hakkında
48 28.01.2022 E-14399437-622.02-2814133 3194 sayılı İmar Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek idari para cezası miktarlarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gerektiği hakkında
49 28.01.2022 E-14399437-622.02-2806171 Özel güvenlik izni ile koruma ve güvenlik planı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında, "Sabotajlara Karşı Koruma Planı" hazırlanmasının gerekli olup olmadığı hakkında
50 26.01.2022 E-14399437-622.02-2793969 Geçici numarataj verilmesine ilişkin esas ve usul hakkında
51 19.01.2022 E-14399437-622.02-2744311 Katı atıkların taşınması ve bertarafı hizmetlerini yürüten Mahalli İdare Birliğinin, tüzük değişikliği yapılarak sahipsiz hayvanların korunması ile ilgili hizmetleri de yürütebileceği hakkında
52 14.01.2022 E-14399437-622.02-2680832 İş makinalarını kullanmak için istihdam edilen personelin sahip olduğu yetki belgeleri (sertifika ve G sınıfı ehliyet) ile hangi tür iş makinalarını kullanabileceği hakkında
53 28.12.2021 E-14399437-622.02-2565568 Belediyelerin gazetelere abone olması ve reklam vermesi hakkında
54 28.12.2021 E-14399437-622.02-2565545 Bütçe içi işletmelerin muhasebe işlemlerinin yapılması hakkında
55 28.12.2021 E-14399437-622.02-1639801 Taşınmazın satışı halinde yapı ruhsatında isim değişikliği hakkında
56 13.12.2021 E-14399437-622.02-2439664 İdari para cezalarına gecikme zammı (faiz) uygulanıp uygulanamayacağı hakkında
57 13.12.2021 E-14399437-622.02-2436841 Mesai Takibinin Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması
58 09.12.2021 7118846/622.02/2406607 Meclis üyesinin partisinden istifası durumunda ihtisas ve denetim komisyonlarının teşkili hakkında
59 08.12.2021 7118846/622.02/2357508 Belediye Başkanlarının Yurtdışına Çıkışı
60 08.12.2021 E-14399437-622.02-2320351 Vakıf Üniversitelerinin Bina İnşaat Harcından Muafiyeti
61 08.12.2021 E-14399437-622.02-2105226 Belediye şirket personeline yapılan ödemelerin bütçenin 01 Personel giderleri tertibinde gösterilip gösterilemeyeceği hakkında
62 08.12.2021 E-14399437-622.02-1955207 7261 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikten sonra otopark bedellerinin tahsil edilip henüz otopark yapılmamış olması halinde bu tutarların ilçe belediyelerine aktarılması hakkında
63 08.12.2021 E-14399437-622.02-1842721 İçkili yer bölgesinin güncellenmesi halinde yapılması gereken işlemler hakkında
64 07.12.2021 E-14399437-622.02-2363228 Taşınmaz bedelinin iadesine ilişkin mahkeme kararının yerine getirilmesi hakkında
65 07.12.2021 E-14399437-622.02-2191309 Döner sermaye hizmet bedeli muafiyeti hakkında
66 07.12.2021 7118846/622.02/ 1911425 Belediyelerin mali durumu iyi olmayanlara nakdi yardım yapması hakkında
67 06.12.2021 7118846/2376093 Belediye meclis kararlarının iletileceği Valilik birimi hakkında
68 06.12.2021 E-14399437-622.02-2308087 İdarenin tamamını ilgilendiren harcamaların tek bir birim tarafından gerçekleştirilmesi hakkında
69 29.11.2021 E-14399437-622.02-2309038 Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinin mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik değerlendirme raporu alma zorunluluğu hakkında
70 29.11.2021 E-14399437-622.02-2308399 Evsel katı atık hizmetleri için ücret belirlenmesi aşamasında cadde, sokak, yol, park ve yeşil alanların süpürülmesi ve temizlenmesi işi giderlerinin hesaplamaya dâhil edilip edilmeyeceği hakkında
71 29.11.2021 14399437/2139302 Hal içindeki işyerlerinin kira sürelerinin 10 yılı aşamayacağı hakkında
72 29.11.2021 E-14399437-622.02-1956331 Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazar esnafından evsel katı atık bedeli alınması hakkında
73 29.11.2021 E-14399437-622.02-1955048 Tescilli binalara alınan yapı kayıt belgeleri sonucu mükelleflere vergi tahakkuku oluşturulup oluşturulmayacağı hakkında
74 25.11.2021 E-14399437-622.02-2289319 Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yaptırılması hakkında
75 25.11.2021 E-14399437-622.02-2235353 Evlendirme dosyalarının imha ve saklama süreleri hakkında
76 25.11.2021 E-14399437-622.02-2215018 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki taşınmazlardan emlak vergi alma yetkisi hakkında
77 25.11.2021 E-14399437-622.02-2214856 Sürücü belgesine el konulan personelin iş makinası kullanıp kullanmayacağı hakkında
78 25.11.2021 E-14399437-622.02-2213565 İmar Planı Çalışmalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında
79 25.11.2021 E-14399437-622.02-2213208 İhalesi gerçekleştirilen dosyaların herhangi bir nedenle iptali halinde tellallık harcının iade edilip edilemeyeceği hakkında
80 25.11.2021 E-14399437-622.02-2118158 Ön ödeme suretiyle mutemetlere yapılan kredi işlemleri hakkında
81 25.11.2021 E-14399437-622.02-2118157 Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerindeki sorumluluk hakkında
82 25.11.2021 E-14399437-622.02-2107369 UKOME Genel Kurul Kararı hakkında
83 25.11.2021 E-14399437-622.02-2104915 Otopark Yönetmeliğine göre belediye meclislerinin yetkileri hakkında
84 25.11.2021 E-14399437-622.02-2020817 Hak ediş ödemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur uygulaması hakkında
85 25.11.2021 14399437/1992292 Tahsilatı mümkün olmayan alacakların terkini hakkında
86 25.11.2021 E-14399437-622.02-1955527 Asansör yapılmasında kat maliklerinin onayı hakkında
87 25.11.2021 E-14399437-622.02-1952599 Mahkeme kararının yerine getirilmesi hakkında
88 25.11.2021 E-14399437-622.02-1952245 Aile mezarlıklarının sıra mezar olarak düzenlenmesi hakkında
89 25.11.2021 14399437/1824491 Kırsal mahallelerde eski yapılaşmalar hakkında 6360 sayılı Kanun’un Geçici 1 nci maddesi uygulaması hakkında
90 25.11.2021 E-14399437-622.02-1799053 Belediyelerin farklı tarifelerde vergi ve harç tahsilatı hakkında
91 25.11.2021 7118846/622.02/2298115 Kazı Ruhsatları hakkında
92 24.11.2021 7118846/622.02/2290575 Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği Hakkında
93 25.10.2021 E-14399437-622.02-2101476 İl Özel İdarelerinin harç ve katılma payı muafiyeti hakkında
94 25.10.2021 E-14399437-622.02-2020825 Yapı kayıt belgeli yapıların cins değişikliği işlemlerinde cins tashihi harcının Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğünce tahsil edileceği hakkında
95 30.09.2021 7118846/622.02/1857020 Toplu taşıma hizmetleri ve ticari taşımacılık hakkında
96 21.09.2021 7118846/622.02/1622838 5216 ve 5393 Sayılı Kanunlarda yer alan "kırsal mahalle" ve "kırsal yerleşik alan" tespiti hakkında
97 14.09.2021 7118846/622.02/1710068 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması hakkında
98 10.09.2021 E-1439943/622.02/1657690 Siyasi partilerin sahibi olduğu taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
99 08.09.2021 E-14399437-622.02/16815008 Güneş enerji santrallerinde bina inşaat harcı hesaplanması, çatı üstünde kurulan santrallerin yapı ruhsatına tabi olup olmadığı, Otopark Yönetmeliğine göre otopark bedelinin alınması hakkında
100 27.08.2021 E-14399437-622.02-1612157 Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ödenekleri ile personel ödenekleri arasında ödenek aktarımı yapılıp yapılmayacağı hakkında
101 27.08.2021 E-14399437-622.02-1605213 İçkili lokanta işyerinden eğlence vergisi alınması hakkında
102 25.08.2021 7118846/622.02/1570775 Kira artış oranı hakkında
103 25.08.2021 14399437/1534981 Ecrimisil işlemleri hakkında
104 23.08.2021 E-14399437-622.02-1559924 Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanına yapılacak ödemeler hakkında
105 19.08.2021 E-14399437-622.02-1543442 Belediye Meclis üyeliliğinde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/Bc maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden ve emekli keseneği yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında
106 18.08.2021 E-14399437-622.02-1536028 Planda tarım alanında kalan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım dışı konut yapılması uygun görülen taşınmazlarda yapılacak yapılara ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüş bildirmediği ya da yapılaşma koşullarının Belediye tarafından verilmesi gereken durumlarda nasıl işlem yapılması gerektiği hakkında
107 18.08.2021 E-14399437-622.02-1534217 İhale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük olmamak kaydı ile- yeniden ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı, alıcının yatırmış olduğu bedelin iadesi gerekip gerekmediği hakkında
108 16.08.2021 7118846/622.02/1525384 İhalesi tamamlanan kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapılması hakkında
109 16.08.2021 7118846/622.02/1525323 Belediye taşınmazlarının peşin ve taksitle satışı hakkında
110 16.08.2021 14399437/1502174 Mezarlık vasıflı taşınmazın devir, tescil işlemleri hakkında
111 11.08.2021 E-14399437-622.02-1495479 Mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hakkında
112 11.08.2021 E-14399437-622.02-1488605 Kamu kurumuna tahsisli olan taşınmazın ruhsat harç ve bedellerinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
113 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478453 Hapis cezası ile cezalandırılan Belediye Başkanına mahkumiyet süresince maaş ödemesini yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranlarda yapılacağı hakkında
114 11.08.2021 E-14399437-622.02-1478211 İcra müdürlüklerince yüklenicilerin doğmuş ve/veya doğacak tüm hak ve alacakları üzerine haciz konulması durumunda, teminatlarının icra müdürlüklerinin haciz bildirimlerine istinaden haczedilip haczedilemeyeceği hakkında
115 11.08.2021 E-14399437-622.02-1477995 Belediye lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne şekilde ödenmesi gerektiği
116 09.08.2021 E-14399437-622.02-1354045 İhaleyle ilgili rüşvet, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerini aklama, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık gibi suçları işledikleri anlaşılan ve bu durum mahkeme kararı ile sabit olan hususların yüklenici açısından taahhüdü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme olarak ele alınması, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yüklenicinin kesin teminatının (teminat mektubunun) gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilebileceği hakkında
117 6.08.2021 E-14399437-622.02-1449503 Belediye Başkanlığı ve yüklenici firma arasında imzalanan ihale sözleşmesinde geçen “… 7 taksitle ödenecektir gün içinde ödenir” ifadesinin neyi kastettiği hakkında
118 4.08.2021 E-14399437-622.02-1449902 HES inşaatında kullanılan elektrik enerjisinin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası kapsamında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olup olmadığı hakkında
119 04.08.2021 71188846/622.02/1444303 Koronovirüs Salgını Nedeniyle İşgal Harcı Alınmaması hakkında
120 03.08.2021 7118846/622.02/1428970 Belediyelerin Farklı Otopark Bedeli Belirleme Yetkisi hakkında
121 05.07.2021 118846/622.02/1205212 Belgelerin saklanma süresi ve imha edilmesi hakkında
122 01.07.2021 118846/622.02/1126336 Birliklerin feshedilmesi süreci hakkında
123 01.07.2021 E-14399437-622.03-1124131 Belediyelerce talep edilen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının yasal dayanağı hakkında
124 16.06.2021 7118846/622.02/1102355 Elektronik ortamda üretilen evrakların kanıtlayıcı belge olarak eklenip eklenmeyeceği hakkında
125 16.06.2021 7118846/622.02/1030037 Stratejik planın güncellenmesi halinde yapılması gereken işlemler hakkında
126 16.06.2021 7118846/622.02/1011126 Faaliyetten men cezasının yanında para cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hakkında
127 16.06.2021 E-14399437-622.02-10033178 Denetim Komisyonunun denetim yapamadığına ilişkin rapor ve tutanakların hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin temin ve icrası hakkında
128 16.06.2021 E-14399437-622.02-1006020 Kamulaştırma bedelinin vekile ödenip ödenmeyeceği hakkında
129 16.06.2021 E-14399437-622.02-1003830 Belediye mücavir alanına dahil edilen alanlarda altyapı hizmetlerinin (yol, su, kanalizasyon) hangi kurum tarafından yerine getirileceği hakkında
130 14.06.2021 7118846/622.02/1001533 Özel eğitim kurumları, yurtlar ve pansiyonların belediye vergi, harç ve katılma paylarından muafiyeti hakkında
131 14.06.2021 7118846/622.02/991828 Ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hakkında
132 14.06.2021 7118846/622.02/991541 İhale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları hakkında
133 14.06.2021 E-14399437-622.02-989192 Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığının eğitim kurumu olup olmadığı ve harcamalara katılma paylarından muaf olup olmadıkları hakkında
134 14.06.2021 E-14399437-622.02-988887 Ambalaj atıklarının toplanması işinin pandemi nedeniyle ihale yapılmadan protokol ile yaptırılması hakkında
135 14.06.2021 E-14399437-622.02-945252 Belediye şirketi hesabında bulunan nakit tutarın, banka yatırım hesabında değerlendirilmesi hakkında
136 04.06.2021 7118846/622.02/1023064 Partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi hakkında
137 04.06.2021 E-14399437-622.02-1003941 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerinden ilçe belediyesine bağlanan yerlerden 2464 sayılı Kanuna göre alınması gereken elektrik havagazı ve tüketim vergisinin tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı hakkında
138 27.05.2021 E-14399437-622.02-965436 Belediye Başkanının üniversitede ücretli ders vermesi hakkında
139 21.05.2021 7118846/622.02/959670 Turizm Teşvik Belgeli Tesislerinin İndirimli Su Ücreti Ödeyip Ödeyemeyeceği hakkında
140 06.05.2021 E-14399437-622.02-907855 Kaynak suyu kiralama sözleşmelerinde kira bedelinin arttırılması hakkında
141 05.05.2021 7118846/622.02/912371 Küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerin yapı ruhsatı ve diğer ücretlerden muafiyet durumu
142 05.05.2021 7118846/622.02/911992 Asgari ölçüde metrekare birim değerlerin tespitinde ada parsel ölçeğinde belirleme hakkında
143 04.05.2021 71188846/622.02/897288 Büyükşehir olan illerde madenlerden alınan belediye payı hakkında
144 28.04.2021 7118846/622.02/864774 Yatırım Teşvik Belgesinin muaf olduğu harçlar hakkında
145 28.04.2021 7118846/622.02/854607 Kullanım amacı değişikliği sonrası imar ile ilgili harçların alınıp alınmayacağı hakkında
146 26.04.2021 E-14399437-622.02-854999 Yargılama sürecine dahil olunması hakkında
147 22.04.2021 14399437/ 622.02/818759 Bütçe içi işletmelerin ticari indirim yapabilmesi hakkında
148 22.04.2021 14399437/ 622.02/818543 Enerji nakil hatlarının belediyeler tarafından yapılabilmesi hakkında
149 22.04.2021 14399437/ 622.02/804324 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen firmaya ödenecek tazminat hakkında
150 16.04.2021 E-14399437-622-02774803 Kapanan yollar ve yol fazlaları olarak “yoldan ihdas” ile belediye adına tescil edilen taşınmazların satışı hakkında
151 14.04.2021 14399437/602.02/774528 Belediyelerin su ücretlerinde indirim yapma yetkisi hakkında
152 12.04.2021 E-14399437-622.02-767579 Kendisini ilgilendiren konularda kat malikinin oy hakkı hakkında
153 07.04.2021 118846/622.02/713027 İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlendiği hakkında
154 05.04.2021 14399437/ 622.02/708102 Ticari Amaçlı Binalarda Yangın Söndürme Dolabı hakkında
155 02.04.2021 E-14399437-622.02-675833 6306 sayılı Kanun çerçevesinde riskli yapı şerhi konulmamış taşınmazlarda yeniden yapı yapmak üzere yapılan başvuruların yapı ruhsatı veya otopark harcına (bedeli) tabi olup olmadığı hakkında
156 02.04.2021 7118846/622.02/663338 Skuter İşletmeciliği İşgal Harcı hakkında
157 01.04.2021 7118846/622.02/680597 Toptancı Hallerinde Hizmet Bedeli hakkında
158 01.04.2021 7118846/622.02/680384 İhalede Tahmin Edilen Bedel hakkında
159 30.03.2021 E-14399437-622.02-914619 Protokolün geçerliliği sorunu hakkında
160 30.03.2021 E-14399437-622.02-659865 Hisseli belediye taşınmazlarının diğer hissedarlara doğrudan satışının yapılması hakkında
161 30.03.2021 E-14399437-622.02-649989 İl Özel İdaresi yetki sınırlarında kalan yerlerde İl Genel Meclisince onaylanan imar planlarının askı sürecinde yapılan itirazların hangi birim tarafından ve nasıl değerlendirileceği hakkında
162 30.03.2021 7118846/622.02/454993 Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması hakkında
163 30.03.2021 7118846/622.02/454613 Araç Park Yerleri hakkında
164 23.03.2021 7118846/622.02/582252 Ortak Hizmet Projesi hakkında
165 22.03.2021 7118846/622.02/ 582854 Nakden ve defaten ödenecek olan yapılandırılmış borç için yine borca dair açılmış bulunan yapılandırma öncesi icra takibinden doğan avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının müvekkilden tahsil edilip edilemeyeceği hakkında
166 16.03.2021 14399437/328900 Meclis kararlarında tüm üyelerin imzaları hakkında
167 15.03.2021 E-14399437-622.02-454281 Bina inşaat harcının muafiyetleri ve istisnaları hakkında
168 09.03.2021 7118846/622.02/453925 İhalede özel şartlar hakkında
169 09.03.2021 7118846/622.02/452191 Encümen sayısı hakkında
170 01.03.2021 7118846/622.02/389267 İcra inkâr tazminatının 7256 Sayılı Kanun kapsamında anapara alacağı mı yoksa fer’i alacak olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hakkında
171 08.02.2021 E-14399437-622.02-214598 Güneş Enerji Santrali Bina Ruhsat Harcı hakkında
172 23.12.2020 14399437/247266 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yıkım kararları hakkında
173 18.12.2020 E.14399437-622.02-272696 2020/27 sayılı Genelgede geçen "İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hakkında
174 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Paydaş çoğunluğuna dayanan kira sözleşmeleri hakkında
175 10.09.2020 14399437/181461 Belediyelerin mühür taleplerine ilişkin valiliklerce yapılacak işlemler hakkında
176 20.07.2020 71188846/250/136839 Toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilemeyeceği hakkında
177 20.07.2020 71188846/250/135017 Kaçak yapılarla mücadelede belediyelerin birinci dereceden sorumlu olduğu hakkında
178 20.07.2020 14399437 / 135995 Kira sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüsüne dönüşümü hakkında
179 13.07.2020 71188846 / 250 / 140153 İdareden kiralanan taşınmaz üzerinde bir yapının tesis edilebilmesi için bunun yazılı olarak kurala bağlanması gerektiği, bunun olmaması halinde kiracıların inşa ettikleri taşınmaz için bir hak iddia edemeyeceği gibi kiraya verenin rızası olmaksızın yapılmış olan binanın yıkılmasının, enkazın taşınmasının ve taşınmazın eski durumuna getirilerek iade edilmesi gerektiği hakkında
180 8.07.2020 71188846 / 250 / 132070 Tapu idaresinin belediye başkanının başvurusu ve ilgili meclis kararı ile işlem tesis edebileceği; meclis kararının doğruluğunun ve Kanun’a uygunluğunun mesuliyetinin belediyenin yetkili organlarında ve sorumlu personelinde olduğu hakkında
181 29.06.2020 71188846 / 250 / 132046 Belediye başkanlığı görevi nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kişiden boşalan birlik başkanı vekilliği görevi için yeni seçim yapılması gerektiği hakkında
182 29.06.2020 71188846 / 250 / 132067 Görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkı hakkında
183 29.06.2020 71188846 / 250 / 131962 Toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sözleşmesinin ihalesiz yenilenemeyeceği hakkında
184 23.06.2020 71188846 / 250 / 125601 Belediye ve bağlı idarelerin Cumhurbaşkanlığından izin almadan hizmet binası veya bununla ilgili arsa ya da arazi satın alamayacağı, kamulaştırma yapamayacağı, kiralayamayacağı, yeni inşaat yapamayacağı hakkında
185 22.06.2020 71188846 / 250 / 125908 Belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağı hakkında
186 17.06.2020 71188846 / 250 / 117814 Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden katılma paylarından muaf olduğu hakkında
187 17.06.2020 71188846 / 250 / 118431 Büyükşehir sınırları içindeki yolların sorumluluğunun paylaşımı hakkında
188 11.06.2020 71188846 / 250 / 117728 İmar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olmayacağı hakkında
189 9.06.2020 71188846 /250 / 111538 Katılma paylarından muafiyetin yalnızca kanuni düzenleme ile mümkün olduğu hakkında
190 9.06.2020 71188846 / 250 / 109706 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin şirketlerine işletme hakkının devredilemeyeceği hakkında
191 2.06.2020 71188846 / 250 / 109563 Birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapamayacağı hakkında
192 29.05.2020 71188846 / 250 / 107434 Büyükşehir belediyelerinin kültür varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması ile ilgili görev ve yetkilerinin esasları hakkında
193 12.05.2020 71188846 / 250 / 100102 Mıcır (Agrega) alım işinin gelecek yıllara yaygın veya ertesi yıla geçen ihaleler şeklinde parça parça ihale edilemeyeceği hakkında
194 9.06.2020 14399437 / 114806 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsalar hakkında
195 9.06.2020 14399437 / 114800 Yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece tesis edilecek işlemler hakkında
196 9.06.2020 14399437 / 114797 Kırsal Yerleşik alanda yapılacak imar işlemleri hakkında
197 28.04.2020 14399437 / 91944 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
198 27.04.2020 14399437 / 93230 Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan meclis toplantıları hakkında
199 27.04.2020 71188846 / 250 / 93341 Paintball ve playstation faaliyet konularından eğlence vergisi alınması gerektiği hakkında
200 27.04.2020 71188846 / 250 / 93061 Mahalle sınır değişikliği işlemlerini yürütecek birimin vali tarafından belirleneceği hakkında
201 22.04.2020 71188846 / 250 / 91918 İmarla ilgili harçların yalnızca imar mevzuatı uyarınca konut ve ticaret bölgeleri (ile bunları da ihtiva eden karma alanlar) için ayrı ayrı olmak suretiyle, BKK tarafından belirlenmiş alt ve üst limitler dâhilinde tahsil edilmesi gerektiği hakkında
202 20.04.2020 14399437 / 90223 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
203 20.04.2020 14399437 / 90224 Koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira işlemleri hakkında
204 20.04.2020 71188846 / 250 / 88106 Aynı adreste faaliyette bulunan her bir işletmeci için ayrı ayrı ruhsatlandırma yapılması ve vergilendirmenin de buna göre yapılması gerektiği hakkında
205 9.04.2020 71188846 / 250 / 84292 İlçe belediyelerinin katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğunun bulunduğu, bunun dışında topladığı evsel katı atıkları bertaraf yöntemi olarak diğer gerçek ve tüzel kişilere ait lisanslı yakma tesislerine veremeyeceği hakkında
206 6.04.2020 71188846 / 250 / 82847 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
207 6.04.2020 71188846 / 250 / 82822 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
208 25.03.2020 71188846 / 250 / 75260 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı madde uygulaması hakkında
209 25.03.2020 71188846 / 250 / 75298 Büyükşehirlerdeki katı atık yönetiminde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rolü ve sorumluluğu ile tarifelerin tespit esasları hakkında
210 23.03.2020 71188846 / 250 / 74323 Mahalle muhtarlarının ticaretle uğraşmasında sakınca bulunmadığı, ancak muhtarlık hizmet binasında ticari faaliyette bulunulamayacağı hakkında
211 23.03.2020 71188846 / 250 / 74312 Okulların kendilerine ait olan okul servis araçlarına belediyesince taşıma izni/ruhsatı düzenlenmesi gerektiği hakkında
212 23.03.2020 71188846 / 250 / 74350 Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu olmadığı hakkında
213 18.03.2020 14399437 / 71957 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında alınacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları bedeli hakkında
214 17.03.2020 14399437 / 70774 Yapı Denetimi firmasının değişmesi durumunda ruhsat tetkik ücreti alınıp alınmayacağı hakkında
215 17.03.2020 14399437 / 70590 Numarataj verme işlemlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkında
216 17.03.2020 14399437 / 70100 Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı hakkında
217 11.03.2020 71188846 / 250 / 60448 Çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin idari yaptırım uygulama yetkileri hakkında
218 2.03.2020 14399437 / 53804 Mezarlık yerlerinin belirlenmesi ve tahsisinin ne şekilde yapılacağı hakkında
219 7.02.2020 71188846 / 250 / 32217 YİKOB’ların maden ruhsatlarından tahsil ettiği işyeri açma izni harcının dağıtım esasları hakkında
220 3.02.2020 71188846 / 250 / 25708 442 sayılı Kanun’un ek 13 üncü madde uygulaması hakkında
221 3.02.2020 71188846-045.02-26138 Encümen kararıyla verilen idari para cezalarına konu eylemlerin tekerrürü halinde katlamalı olarak uygulanan cezalar nedeniyle bir kapatma cezası öngörülmediği hakkında
222 3.02.2020 71188846 / 250 / 26161 Bağlı idareye bedelsiz taşınmaz devrinin 5018/45’e göre yapılması gerektiği hakkında
223 18.02.2020 14399437 / 42095 Belediyelerce sosyal hizmet ve yardım amacıyla kreş ve gündüz bakımevi açılmadan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınması gerektiği hakkında
224 20.01.2020 14399437 / 13357 Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının tahsili usulü hakkında
225 30.12.2019 14399437 / 308515 Belediye Meclis Kararlarının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında
226 30.12.2019 14399437 / 308525 Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında
227 30.12.2019 14399437 / 308534 Mezarlık yerinin belirlenmesi ve mezarlıklardan başka yerlerde defin yapmanın şartları hakkında
228 30.12.2019 14399437 / 308643 Bir dönem belediye başkanlığının ne şekilde tespit edileceği hakkında.
229 27.12.2019 14399437 / 306799 Belde sınırlarının belediye meclisi kararıyla tek taraflı olarak genişletilemeyeceği hakkında
230 27.12.2019 14399437 / 306855 Belediye meclis kararları üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler hakkında
231 27.12.2019 14399437 / 306818 442 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi çerçevesinde mülga köy tüzel kişilikleri tarafından satışı yapılan yerlerde mahalle olarak bağlanılan belediyelerin yetkileri hakkında
232 19.11.2019 71188846-045.02-270961 Hazineye ait olup belediyeye üst hakkı verilen yerde inşa edilecek turizm tesisinin inşaat ve işletme hakkının yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesinin, söz konusu alanda belediye lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmiş olması halinde ve üst hakkı süresini aşmayacak şekilde ve kırk dokuz yıla kadar ihale edilebileceği hakkında
233 6.11.2019 14399437 / 257049 Belediye tarafından ücreti karşılığında zemin etüdü yapılıp yapılamayacağı hakkında
234 6.11.2019 14399437 / 258816 Büyükşehir sınırında kalmayan yerlere su ve kanalizasyon hizmeti götürülüp götürülemeyeceği hakkında
235 6.11.2019 71188846 / 250 / 254123 Çevre ve insan sağlığı ile ilgili belediyeyi ilgilendiren mevzuat hakkında
236 4.11.2019 14399437 / 257065 Görevden Uzaklaştırılan Belediye başkanının mali hakları hakkında
237 4.11.2019 14399437 / 257469 Herhangi bir kurum ya da kişi tarafından işletilmeyen halk plajlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hakkında
238 4.11.2019 71188846-045.02-255164 Belediye sorumluluğundaki genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin tesis edilmesi ve bakım-onarımının yapılması sorumluluğunun belediyelerde olduğu hakkında
239 4.11.2019 71188846 / 250 / 254938 Belediyelerin, borcu olan kişilerin araçlarının hak mahrumiyeti kararlarını noterler vasıtasıyla yürütmesi hakkında
240 4.11.2019 71188846-045.02-255147 İtfaiye denetim raporu ücretinin hesaplanmasında inceleme kapsamındaki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletme faaliyet alanlarının ücrete tabi olacağı hakkında
241 4.11.2019 71188846-045.02-255153 Bir veya iki adet plakası çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir tescil plaka sıra numarası verilmesi gerektiğinden yeniden tahsis ücreti alınması gerektiği hakkında
242 21.10.2019 14399437 / 247156 Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi hakkında
243 10.10.2019 14399437 / 237068 Belediyeler tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların amaç dışı kullanılamayacağı hakkında
244 7.10.2019 14399437 / 230629 Okulların yapı ruhsatı ve bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hakkında
245 7.10.2019 14399437 / 230609 Yapı Kayıt Belgesi Alan Binalara Numarataj Verilmesi Hakkında
246 7.10.2019 71188846 / 250 / 227894 Belediyelerin 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden olmadığı hakkında
247 7.10.2019 71188846-227936 Büyükşehir belediyelerinin belirlediği araç park yerlerinin gelir dağıtımı esası hakkında
248 2.10.2019 71188846 / 250 / 226575 Belediyenin kamu düzeni ve kamu yararını esas alan ve hukuka uygunluk ve idari faaliyetlerin belirliliği ilkesini zedelemeden sorumluluk alanındaki tahditli ve tahsisli plakalı araçların bu plakalar ve bu plakaların taşıdığı imtiyazlar ile taşımacılık yapma hakkını kaldırabileceği hakkında
249 13.09.2019 14399437 / 213920 Yatırım teşvik belgesi alan inşaatların muafiyeti ve harcamalara katılma paylarının ruhsata ön koşul olarak ileri sürülemeyeceği hakkında
250 27.08.2019 14399437 / 199070 Mahalle ve köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çözümü hakkında
251 21.08.2019 14399437 / 191879 Yapı denetimi kapsamında belediyelerce alınamayacak ücretler hakkında
252 25.07.2019 14399437 / 163309 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin nevi değişikliğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ancak söz konusu şirketlerin ana sözleşmesine yeni bir faaliyet alanı eklenmesinin mümkün olmadığı hk.
253 25.07.2019 14399437 / 171468 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerlerde alınan kararların icrasında belediyelerin görevleri hakkında
254 25.07.2019 14399437 / E.171725 Katı atık toplama ve kaldırımların temizlenmesi hususlarında büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki görev dağılım hakkında
255 23.07.2019 14399437 / 171413 Metruk binalara yapılacak işlemler hakkında
256 25.06.2019 71188846-622.02/E.146362 Belediye şirketi işçisinin belediye meclis üyesi olması hakkında
257 24.06.2019 14399437 / E.145442 Vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesini sağlayacak tedbirlerin Belediyelerinin imkân ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde alınması hakkında
258 25.05.2019 14399437 / 122762 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında belirtilen vergi, resim ve harçlarla ilgili indirimlerden yararlanmanın şartları ve madde kapsamında belirtilen münferit yapının ne olduğu hakkında
259 3.05.2019 14399437 / E.93689 İmar barışı kapsamında olmayan binalarda idari para cezalarının durumu hakkında
260 12.03.2019 71188846-622.02/E.58065 Kira artışlarında uygulanacak oranlar hakkında
261 11.03.2019 71188846 / 57596 Belediyeye yeni katılan mahallelerde inşaat izinlerinin ne şekilde verileceği hakkında
262 11.03.2019 71188846 / 57585 Yağmur sularının uzaklaştırılması görevinin hangi belediyede olduğu hakkında
263 11.03.2019 71188846-56776 Büyükşehir belediyesince tahsil edilen müze paylarının dağıtım esasları hakkında
264 7.02.2019 71188846-622.02/E.29570 Büyükşehir olan illerde eğlence vergisinin tahsili hakkında
265 7.02.2019 71188846 / 28657 Mahalleye dönüşen köylerde imar uygulamaları nasıl yapılacağı hakkında
266 29.01.2019 71188846-045.02-21453 İmar mevzuatı uygulamaları doğrultusunda bedelsiz yol ve yeşil alan olarak terk edilen alanların işgal edilmesinin ecrimisil yaptırımına tabi olması gerektiği hakkında
267 25.01.2019 71188846 / 19864 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi hakkında