Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri; 

 • Genel Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi, taranması ve ilgili dairelere dağıtımı işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlükte işlemi biten evrakların ilgili yerlere gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğe gelen resmi gazetelerin, postaların ve faksların ilgililere dağıtılması işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük makamından çıkan ve evrak şubesine teslim edilen evrakın Bakan Yardımcısı ve Bakana sunulması ve imzalandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımının sağlanması işlemlerini yürütmek,
 • BELGENET ile ilgili iş ve işlemleri yönetmek,
 • Bilgi edinme mevzuatı çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
 • CİMER ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğe elektronik posta yoluyla gelen talepler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Cumhurbaşkanlığı programları ve eylem planları çerçevesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ve desteğinde yürütülecek e-devlet uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • E-devlet uygulamaları kapsamında, elektronik yerel hizmetlerle ilgili proje hazırlamak, iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün internet sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak Genel Müdürlüğün gider tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluğu ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdür tarafından verilen talimatların personele duyurma işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlama işlemlerini yürütmek,
 • Performans Programının bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Arşivleme ve diğer görevler.