Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığının görevleri; 

  • Genel Müdürlüğün görevlerini daha etkili ve verimli şekilde yürütebilmesi için iç kaynaklı kredi veya hibe imkânlarını araştırmak ve değerlendirmek,
  • Genel Müdürlüğün önerdiği iç kaynaklı projelerin proje fişlerini, iş tanımlarını hazırlamak, bu projelerin ihale, danışman seçimi vb. işlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, projelerle ilgili tüm proje çıktılarını değerlendirerek raporlamak,
  • Proje uygulamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Projelerle ilgili eğitim faaliyetlerini, Eğitim Hizmetleri ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütmek,
  • Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Belediyelerin acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
  • 9/6/1994 tarih ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler için Bakanlık onayı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Arşivleme ve diğer görevler,
  • Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.