Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri; 

 • AB’ye giriş öncesi ve giriş sonrası kullandırılan fonlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak, yerel yönetimlerin yararlanabileceği fonları araştırmak ve tespit etmek,
 • AB fonları ve uluslararası fonların kullanımı konusunda hazırladığı dokümanların Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak,
 • Yerel yönetimlerden bu fonlara müracaat edenlerin iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmek,
 • Fonların kullanım soması takibini yaparak sonuçlarını izlemek,
 • Genel Müdürlüğün görevlerini daha etkili ve verimli şekilde yürütebilmesi için dış kaynaklı kredi veya hibe imkânlarını araştırmak ve değerlendirmek, 
 • Genel Müdürlüğün önerdiği dış kaynaklı projelerin proje fişlerini, iş tanımlarını hazırlamak, bu projelerin ihale, danışman seçimi vb. işlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, projeler için verilen teklifleri değerlendirerek raporlamak,
 • Yerel yönetimlerin yabancı ülke yerel yönetimleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iş ve işlemlerini yürütmek, 
 • Yerel yönetimlerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Uluslararası festivallerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Yerel yönetimlerden yurtdışına, yurtdışından yerel yönetimlere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve alt komiteleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri tespit etmek, 
 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurullarına Bakanlığımız adına katılım sağlayarak genel kurul gündemini takip etmek,
 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ülkemize yapılan izleme ziyaretlerinin programlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin personeli ile ilgili yürütülecek hizmet içi eğitimler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim planlamasını Bakanlık Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak ve uygulamak, 
 • Birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların yerel yönetim personeline yönelik yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin yıllık eğitimleriyle ilgili doküman ve materyalleri hazırlamak, 
 • Ulusal düzeyde hazırlanan strateji belgesi ve eylem planlarında Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu konularla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün stratejik planını ve performans programının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek,
 • 10/3/ 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin bütçelerinin kurumsal kodlarını belirlemek ve duyurmak, 
 • Genel Müdürlük personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara personel görevlendirme işlemlerini yapmak, 
 • Genel Müdürlüğe intikal eden soru önergeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • e-belediye ve yerel bilgi projeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • Arşivleme ve diğer görevler, 
 • Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.