Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Mevzuat Daire Başkanlığı

Mevzuat Daire Başkanlığının görevleri; 

  • Yerel yönetimler ile ilgili mevzuat çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek, 
  • Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuatlara ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek, 
  • Yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak,
  • Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile yerel yönetimlerin kurdukları bildiklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
  • Yürürlükte olan yerel yönetimler mevzuatının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak ve proje teklifleri sunmak, 
  • Yerel yönetimleri ilgilendiren konularda, gerektiğinde diğer birimlerle koordine ederek genelgelerin hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
  • Yerel yönetim mevzuatı iş ve işlemlerine ilişkin valilikler, diğer bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarınca tereddüde düşülen konularda görüş verilmesi işlemlerini yürütmek,
  • Turizm alanları etüt çalışmaları ve balıkçı barınakları hakkında yerel yönetimlerin görüşünü alarak Bakanlık görüşünü oluşturmak, 
  • Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak,
  • Arşivleme ve diğer görevler,