Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı

Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığının görevleri; 

 • Yerel yönetim birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerden birden fazla ilin üyesi olduğu birliklerin meclis kararları ve tüzük değişikliklerinin onaylanması işlemlerini yürütmek,
 • 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında belediyeler ve birliklerce yapılan ihaleler neticesinde ihaleden yasaklaması gereken yükleniciler hakkında gereken işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetim birliklerinin şirket kurma iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere aktarılacak yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerce hazırlanan projelerden uygun olan yardım taleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili yerel yönetime aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek,
 • Yerel yönetimler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince Bakanlığa gönderilen yerel yönetimlerin faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin mali raporlarının konsolidasyonu konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistik Kurumu, İller Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek,
 • Belediyeler tarafından kurulacak şirket ve bütçe içi işletmelere ilişkin verileri toplamak ve bunlarla ilgili istatistik üretmek,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yerel yönetimler mevzuatı çerçevesinde oluşturulan raporları ilgili mercilere sunmak,
 • Yerel yönetimlerin performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin iş ve işlemlerinden istatistikî veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak,
 • Yerel yönetimlerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak,
 • Yerel yönetimlerin seçilmiş personeli ile ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek,
 • 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek,
 • Araç standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Tasarruf tedbirleri gereğince belediyelerin harcama izinlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Tarım ve Orman Bakanlığından gelen su protokollerine uygun görüş verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak için 03/07/2005 tarih ve 5393 Belediye Kanunu kapsamında borçlanma işlemlerini yürütmek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından şirket kurulması için gereken Cumhurbaşkanı kararı alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediyeler tarafından kurulacak bütçe içi işletmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 5393 sayılı Kanunun 18, 25ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde belediye meclislerinin, belediyelere bağlı şirketler üzerinde yapacakları denetimlerin usul ve esaslarını belirlemek,
 • Belediye şirketlerinin harcama usul ve esaslarını belirlemek,
 • Belediye taşınmazlarının tahsisine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yap-İşlet-Devret ve İmtiyaz Sözleşmelerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak,
 • Arşivleme ve diğer görevler,
 • Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.