Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Personel Hizmetleri Daire Başkanlığı

Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri;

 • Yerel yönetimler ile ilgili norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek,
 • Yerel yönetimlerde üst ve istisnai görevlere atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin personeli ile ilgili Bakan onayını gerektiren iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin ilk defa memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alım izni iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca yerel yönetimlerde görevlendirilen personelin ikinci görev ücretinin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, işletme ve müesseselerde çalışan personele ilişkin iş ve işlemler ile uygulamada doğan tereddütlere ilişkin görüş bildirilmesi işlemlerini yürütmek,
 • 2018/11608 sayılı İl Özel İdareleri Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar gereği Bakanlığımız uhdesinde kalan işlemleri yapmak,
 • Yerel yönetimlerin personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, işletme ve müesseselerde 5393 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Zabıta ve İtfaiye teşkilatlarının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları 75 aletler ile hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlere ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek,
 • Zabıta hizmetlerinin ülke genelinde standart hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, büyükşehir belediye sınırlarında zabıta hizmetlerinin büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında koordineli olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Zabıta teşkilatının emniyet birimleriyle koordineli olarak faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 •  İtfaiye hizmetlerinin ülke genelinde standart hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ülke genelinde itfaiye teşkilatlarınca yapılan söndürme, arama-kurtarma, ilk yardım, eğitim ve tatbikat işleri ile denetim, tespit ve izin işlemlerine yönelik analiz çalışmaları yürütmek,
 • Gönüllü itfaiye teşkilatlarının çalışma usul ve esaslarına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ulusal düzeyde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak,
 • Arşivleme ve diğer görevler,
 • Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.